Litterärt översättningsprojekt i indologi

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5JN711

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5JN711
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Indologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 15 juni 2016
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges inom Masterprogram i språk och som fristående kurs.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med indologi som huvudområde samt Översättningsteori med inriktning mot översättning till/från arabiska, hindi, kurdiska, persiska, turkiska, 7,5 hp, eller Översättningsvetenskap, 7,5 hp.

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

- översätta skönlitterär text från hindi/urdu/sanskrit till svenska/engelska eller en skönlitterär text från svenska/engelska till hindi/urdu/sanskrit;

- tillämpa de viktigaste översättningsteoretiska analysmetoderna för att beskriva litterär översättning från eller till hindi/urdu/sanskrit;

- kunna identifiera och hantera de viktigaste återkommande problemen vid skönlitterär översättning från eller till hindi/urdu/sanskrit;

- på ett grundläggande sätt redogöra för kultur- och språkkontrastiva element, aktuella vid översättningar från eller till hindi/urdu/sanskrit;

- förstå översatt verk i dess kulturella och sociala sammanhang, bl.a. ur ett genusperspektiv;

- behärska relevanta översättningsverktyg (uppslagsverk, Internetbaserade verktyg m.m.);

- ha åstadkommit ett tryckfärdigt manus av en text som i original omfattar ca 25 boksidor.

Innehåll

I kursen ska den studerande genomföra ett litterärt översättningsprojekt till svenska eller engelska från hindi/urdu/sanskrit, eller till hindi från svenska eller engelska. Arbetet ska inkludera en översättningsteoretiskt baserad analys. Texten väljs i samråd med examinator.

Undervisning

Undervisningen består av översättningsseminarier där översättning och analys diskuteras.

Examination

Examinationen sker genom inlämning av tryckfärdigt manus av en text som i original omfattar ca 25 boksidor, kompletterad med en översättningsteoretisk analys.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin