Läkemedel vid graviditet och amning

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FX215

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FX215
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsanvändning A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 26 maj 2016
Ansvarig institution
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Allmänt

Ersätter tidigare kurser 3FX900 Embryotoxikologi och 3FX950 Embryotoxikologi, fortsättningskurs B. På grund av överlappande innehåll kan kursen inte ingå i samma examen som farmaceutiska fakuletetens kurser 3FX900 och 3FX950.

Ersätter och motsvarar 3FX015.

Behörighetskrav

För studenter inom Apotekarprogrammet krävs minst 150 hp inom programmet, inklusive godkända kurser i farmaceutisk biokemi, farmakologi, fysiologi och toxikologi, läkemedelsmetabolism och säkerhetsvärdering samt att studenten har följt alla kurser på termin 1-7.

För studenter inom Receptarieprogrammet krävs minst 120 hp inom programmet, inklusive godkända kurser i farmaceutisk biokemi med cellbiologi, farmakologi, fysiologi samt toxikologi, läkemedelsmetabolism och säkerhetsvärdering. Alla obligatoriska kurser på termin 1-5 ska vara genomgångna.

Antagen till Masterprogrammet i läkemedelsanvändning.

För fristående kurs krävs universitetsutbildning omfattande minst 150 hp inom farmaci, farmaceutisk vetenskap, medicin, veterinärmedicin eller biomedicin; utbildningen skall innehålla godkända biomedicinska kurser som fysiologi, biokemi, cell/molekylärbiologi, farmakologi och toxikologi eller motsvarande kunskaper inom ämnesområdet.

Mål

Den studerande ska efter genomgången kurs självständigt kunna bedöma och värdera rekommendationer gällande läkemedelsanvändning under graviditet och amning.

Efter fullgjord kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för känslighetsperioder under embryo- och fosterutveckling för utvecklingstoxiska effekter
 • kunna redogöra för mekanismer för skadliga effekter under embryo- fosterutveckling
 • kunna redogöra för hur läkemedelskandidater testas med avseende på reproduktionsförmåga och fosterskador
 • kunna redogöra för regulatoriska riktlinjer för testning och säkerhetssvärdering av läkemedel och andra kemikalier
 • kunna analysera och diskutera strategier för användning av in vitro-system som alternativ till utvecklings- och reproduktionstoxikologiska studier på djur
 • kunna söka, granska, sammanställa och värdera vetenskaplig litteratur om risker med läkemedelsanvändning under graviditet och amning i vetenskaplig litteratur på engelska och i nationella och internationella databaser
 • kunna klassificera läkemedel med avseende på risk med användning under graviditet och amning utifrån nationella och internationella klassificeringssystem
 • kunna redogöra för val av läkemedelsbehandling i anslutning till förlossning med avseende på påverkan på moder och det nyfödda barnet

Innehåll

Kursen behandlar risk- och säkerhetsaspekter med användning av läkemedel under graviditet och amning. Efter genomgång av grundläggande teorier till uppkomsten av fosterskador och utvecklingstoxiska effekter får studenten tillämpa dessa kunskaper praktiskt genom att:

 • söka, kritiskt granska, sammaställa och kommunicera vetenskaplig information i skrift på korrekt fackspråk (engelska och svenska)
 • muntligt presentera och motivera rekommendationer om eventuell användning av läkemedel under graviditet och amning
 • i datorövningar analysera data och bedöma läkemedel och andra kemikaliers fosterskadande potential

Under kursen får studenten träna:

 • muntlig presentation i grupp
 • individuell skrftlig presentation
 • beslutsfattande
 • självständigt tänkande

Undervisning

Undervisning kommer att bedrivas i form av föreläsningar, webbföreläsningar, seminarier och datorövningar. Undervisningen sker delvis eller helt på engelska. Obligatoriska moment är kursstart, seminarier, datorövningar, och skrift fördjupningsuppgift på svenska.

Examination

Prov sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs förutom godkänt prov (provkod) godkänt resultat på obligatoriska moment (provkoder för seminarier, datorövningar och uppsats). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Varje student har rätt till sammanlagt sex provtillfällen, dvs. ett prov och fem omprov.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin