Projekt och ledarskap

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD950

Kod
5SD950
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 februari 2016
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och projektledning, 180 hp

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B (områdesbehörighet A8/8)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara vad som karaktäriserar ett projekt, inkluderande projektroller, projektmetoder och projektdokumentation,
 • planera, leda, genomföra och dokumentera projekt enligt given projektmodell,
 • identifiera, beskriva och analysera den gruppdynamiska processen på individ- och gruppnivå,
 • beskriva och analysera värdesystem, lärstilar och individuella styrkor,
 • identifiera, beskriva och analysera sin egen roll i projektgruppen samt vad som driver och motiverar individer,
 • redogöra för mångfaldens betydelse i en grupp,
 • beskriva ledarskapets utformning, funktion och betydelse i ett projekt och i en grupp,
 • ge och ta emot konstruktiv feedback,
 • presentera resultat muntligt och skriftligt, samt
 • tillämpa grunder i vetenskapliga metoder och författa en rapport med beaktande av referenshantering och citeringar.

Innehåll

Moment 1: Projektkunskap och projektarbete (8 hp)

Momentet behandlar olika projektmodeller, projektorganisation och olika metoder, hjälpmedel och dokument som används

i projekt. Vidare kommer studenten att bekanta sig med problemdefinition, kravspecifikation, tidplan och mål. I momentet

kommer även studenten att praktiskt arbeta i ett projekt kopplat till programmets ämnesinnehåll. I projektet får studenten

bekanta sig bl.a. med arbetsfördelning, informationssökning, intervjuteknik, dokumentation, olika mötesformer,

mötesteknik, mötesprotokoll, uppföljning, riskanalys, rapportskrivning och presentationsteknik.

Moment 2: Ledarskap i grupper (5 hp)

Momentet behandlar följande områden:

 • Kartläggning av individens värdesystem, styrkor och inlärningsstil samt vad som driver och motiverar individer.
 • Beslutsfattande och ledarskapets olika stilar samt hur det kan påverka/påverkas av projektet/gruppen.
 • Egna och andras handlingsmönster vid konflikt, samt hur en chef eller ledare kan hantera konflikter i organisationen.
 • Hur den egna kommunikationen blir effektivare.
 • Mångfaldens betydelse i en grupp och hur den gruppdynamiska processen påverkar individers beteende.
 • Ledarskap i ett genderperspektiv.

Moment 3: Vetenskap och metod (2 hp)

Momentet ger studenten en introduktion i skrivregler och i vetenskapligt förhållningssätt.

Projektkunskap och projektarbete, 8 hp

Momentet behandlar olika projektmodeller, projektorganisation och olika metoder, hjälpmedel och dokument som används

i projekt. Vidare kommer studenten att bekanta sig med problemdefinition, kravspecifikation, tidplan och mål. I momentet

kommer även studenten att praktiskt arbeta i ett projekt kopplat till programmets ämnesinnehåll. I projektet får studenten

bekanta sig bl.a. med arbetsfördelning, informationssökning, intervjuteknik, dokumentation, olika mötesformer,

mötesteknik, mötesprotokoll, uppföljning, riskanalys, rapportskrivning och presentationsteknik.

Ledarskap i grupper, 5 hp

Momentet behandlar följande områden:Kartläggning av individens värdesystem, styrkor och inlärningsstil samt vad som driver och motiverar individer.

Beslutsfattande och ledarskapets olika stilar samt hur det kan påverka/påverkas av projektet/gruppen.

Egna och andras handlingsmönster vid konflikt, samt hur en chef eller ledare kan hantera konflikter i organisationen.

Hur den egna kommunikationen blir effektivare.

Mångfaldens betydelse i en grupp och hur den gruppdynamiska processen påverkar individers beteende.

Ledarskap i ett genderperspektiv.

​Vetenskap och metod, 2 hp

Momentet ger studenten en introduktion i skrivregler och i vetenskapligt förhållningssätt.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och projekthandledning.

Examination

Moment 1: Skriftliga inlämningsuppgifter (4 hp) samt muntlig och skriftlig presentation av projektuppgiften (4 hp).

Moment 2: Skriftliga inlämningsuppgifter (3 hp) samt aktivt deltagande i seminarier (2 hp).

Moment 3: Skriftlig rapport (2 hp).

PLAGIAT OCH FUSK

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kurser överlappar kursen, Projekt och ledarskap med kurskod 1TG501.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin