Finska A2

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5FA023

Kod
5FA023
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Finska G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 10 februari 2016
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Finska A1, 15 hp

Mål

Utbildningen syftar till att öva praktiska färdigheter i finska samt att ge översiktliga kunskaper om finsk kultur och det finska samhället.

Efter avslutad kurs ska studenten:

  • ha ökad praktisk muntlig och skriftlig färdighet i finska
  • behärska det finska basordförrådet
  • kunna översätta och analysera enklare finska texter
  • ha grundläggande kunskaper om landet och kulturen
  • självständigt kunna söka information och använda relevanta hjälpmedel.

Innehåll

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Färdighetsträning med textanalys, 7,5 hp

Delkursen innehåller träning i att utveckla förmågan att uppfatta och tala finska i olika sammanhang och att läsa och skriva texter av olika slag. Intensiva textstudier (100 s) av olika karaktär med systematisk uppbyggnad av ordförrådet i finska.

Kunskapskontroll sker genom fullgjorda inlämningsuppgifter, fortlöpande bedöm­ning och skriftligt slutprov.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• översätta olika typer av enklare texter från finska

• översätta enkla texter till finska

• tala och skriva grammatiskt tillfredsställande

• skriva enkla texter på vardagliga teman på finska

• initiera, genomföra och avsluta enkla samtal på finska.

Delkurs 2. Finlandskunskap, 7,5 hp

Delkursen innehåller huvuddragen av Finlands historia, geografi, samhälls­förhållanden samt kultur- och litteraturhistoria. De uraliska folkens och språkens benämningar, utbredning och aktuella förhållanden. I anslutning till den litteratur­historiska översikten läses 1000 s finsk skönlitteratur i översättning eller original.

Kunskapskontroll sker genom skriftligt eller muntligt prov.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna redogöra för huvuddragen i Finlands historia

• ha kännedom om finska samhälls- och språkförhållanden

• ha kunskap om finsk kultur

• ha kännedom om huvuddragen i finsk litteratur

• ha översiktlig kännedom om de uraliska folken och språken.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under varje delkurs). Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För erhållandet av slutbetyget Väl godkänd på hela kursen gäller att den studerande ska ha uppnått betyget Väl godkänd på delkurs 1.

Övriga föreskrifter

På delkurser och delmoment om 1-2,5 hp tillämpas den tvågradiga betygsskalan Godkänd och Underkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin