Medie- och kommunikationsvetenskap B: Journalistik i fält

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IV166

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IV166
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medie- och kommunikationsvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 26 januari 2017
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen ingår i kandidatprogrammet för medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik.

Behörighetskrav

15 hp medie- och kommunikationsvetenskap

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskaper och förståelse

  • visa grundläggande kunskap om och förståelse för de journalistiska praktikerna nyhetsinsamling, nyhetsvärdering, nyhetsskrivande samt rapportering genom printmedia, broadcasting och webbtekniker,
  • visa grundläggande kunskap om och förståelse för olika journalistiska roller och uppgifter,
  • visa kunskap om och förståelse för tillämpad yrkesetik.

Färdighet och förmåga

  • söka, samla, värdera och kritiskt använda relevant information, källor och annat material för produktion av nyheter,
  • med hjälp av olika tekniker producera nyheter i olika genrer och format,
  • leverera journalistiska projekt - individuellt och i grupp - inom givna tidsramar,
  • tillämpa de viktigaste principerna för journalistisk etik i produktionen av nyheter,
  • tillämpa de viktigaste principerna för undersökande journalistik.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa förmåga att göra etiskt reflekterade bedömningar i produktionen av nyheter,
  • använda principer för undersökande journalistik som strategi för etiskt övervägd kvalitetsjournalistik.

Innehåll

Denna kurs fokuserar på tillämpad journalistik. Studenterna introduceras till redaktionen som organisation och olika journalistiska roller och uppgifter. De bekantar sig med metoder och tekniker för nyhetsinsamling, informationsvärdering och faktakontroll. Under kursen tränas de viktigaste teknikerna för journalistisk rapportering i olika genrer och format (reportaget, den tematiska artikeln, analysen, intervjun, personporträttet m. fl.) och nyhetsområden (politik, ekonomi, samhälle, kultur, sport), och använder också olika medietekniker (t.ex. printmedia, broadcast/etermedia, webb), i samverkande former. Genom denna kurs får studenterna tillfälle att tillämpa etik i journalistisk praktik med avseende på saklighet, objektivitet, sanning, noggrannhet och balans. Kursen har ett fokus på undersökande journalistik och introducerar genren som modell för etiskt reflekterad kvalitetsjournalistik.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops kombineras med individuella uppgifter och grupparbeten.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska moment, genomförande av individuella uppgifter och grupparbeten samt muntlig och/eller skriftlig tentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin