Medie- och kommunikationsvetenskap B: Medie- och kommunikationsvetenskaplig metod I

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IV167

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IV167
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medie- och kommunikationsvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 26 januari 2017
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen ingår i kandidatprogrammet för medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik.

Behörighetskrav

15 hp medie- och kommunikationsvetenskap

Mål

Efter kursen ska studenten kunna:

Kunskaper och förståelse

  • urskilja medie- och kommunikationsvetenskapens huvudsakliga forskningstraditioner och metodologiska ansatser och identifiera de vanligaste metoderna som används inom dessa traditioner,
  • förstå olika urvals- och datainsamlingsmetoder som används i medie- och kommunikationsvetenskap,
  • förstå grunderna i kvalitativa och kvantitativa metoder för analys i medie- och kommunikationsvetenskap,
  • förstå hur teori tjänar som stöd för medie- och kommunikationsvetenskapliga metoder.

Färdighet och förmåga

  • föreslå och argumentera för forskningsdesign (inklusive formulering av forskningsproblem, syfte och forskningsfrågor och valet av objekt för studier och metodik) för vetenskapliga arbeten i medie- och kommunikationsvetenskap,
  • planera och tillämpa grundläggande urval och datainsamling med hjälp av både kvantitativa och kvalitativa metoder,
  • planera och genomföra grundläggande dataanalyser med hjälp av både kvantitativa och kvalitativa metoder.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt värdera styrkor och svagheter hos olika metoder i medie- och kommunikationsvetenskap, liksom lämpligheten av metodtillämpningar i vetenskapliga arbeten,
  • kritiskt reflektera över och värdera olika metodologiska ansatser från vetenskapsteoriska och etiska perspektiv.

Innehåll

Denna kurs ger en introduktion till olika forskningstraditioner och metodologiska ansatser i medie- och kommunikationsvetenskap, och ger studenterna utbildning i att utforma forskningsprojekt, samt praktiska övningar i konkreta metoder.

Kursen kombinerar introduktionsföreläsningar med workshops, som fokuserar på de grundläggande metoder som används i medie- och kommunikationsvetenskap, dels för urval och datainsamling och dels för att analysera insamlad data på ett kvalitativt och kvantitativt sätt. Föreläsningarna fokusar på metodologiska principer, medan kursens workshops ger studenterna praktisk träning. De datainsamlingsmetoder som kursen behandlar är kvantitativa undersökningar, kvalitativa intervjuer och deltagande observationer. För analys fokuserar kursen på kvalitativ textanalys och uni- respektive bivariat statistisk analys.

Samtliga metodövningar är fast förankrade i vetenskapsfilosofisk inramning, uppmuntrar kritisk metodreflektion, inklusive etiska reflektioner.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops kombineras med individuella uppgifter och grupparbeten.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska moment, genomförande av individuella uppgifter och grupparbeten samt muntlig och/eller skriftlig tentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin