Farmakokinetik och farmakodynamik

9 hp

Kursplan, Grundnivå, 3FB606

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FB606
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 14 december 2016
Ansvarig institution
Institutionen för farmaci

Behörighetskrav

Samtliga kurser på apotekarprogrammets termin 1-2 är godkända, med undantag av ett kursmoment och en tentamen, samt att alla kurser på termin 3 har genomgåtts.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • beskriva hur basala farmakokinetiska processer, såsom absorption, distribution och elimination definieras, uttrycks, beräknas, kan påverkas, samt hur dessa processer samverkar för att bestämma omsättning av läkemedel i kroppen över tid
  • klargöra hur farmakokinetik tillsammans med farmakodynamik bestämmer ett läkemedels effektintensitet och effektduration
  • upprätta doseringsregimer för ett läkemedel utifrån dess farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaper, använda givna doseringsregimer för beräkning av koncentrationer, samt redogöra för hur dosering av läkemedel kan anpassas utifrån variation i farmakokinetiska parametrar
  • identifiera de vanligaste typerna av läkemedelsinteraktioner, förklara mekanismerna bakom samt värdera konsekvenserna av dessa
  • utvärdera orsaker till individuell variation i läkemedelsomsättning utifrån farmakokinetiska principer samt redogöra för konsekvenserna av denna
  • generera och värdera farmakokinetiska (PK) och farmakodynamiska (PD) parametrar i den individuella PKPD-uppgiften och sammanställa dessa på god svenska i form av en FASS-text
  • muntligt presentera farmakokinetiska uppgifter
  • beräkna och utvärdera PK- och PD-data erhållna genom in vitro- och in vivo-studier
  • använda allometrisk skalning för att prediktera farmakokinetiska egenskaper för en kandidatsubstans hos människa
  • utvärdera farmakokinetiska och farmakodynamiska data ur ett industriellt perspektiv och utifrån detta välja kandidatsubstans(er) som lämpar sig att gå vidare med till klinisk läkemedelsutveckling

Innehåll

Kursen behandlar farmakokinetik, det vill säga läkemedels upptag till, omsättning i och elimination från kroppen, samt farmakodynamik, det vill säga beskrivning av läkemedelseffekter framför allt med hänsyn till deras tidsförlopp.

Under kursens första del behandlas läkemedels absorption, plasmaproteinbindning, vävnadsfördelning och elimination via lever och njurar samt hur dessa processer tillsammans bestämmer ett läkemedels omsättning hos människa. Vidare behandlas sambanden dos – plasmakoncentration – effekt för givet läkemedel och eventuellt bildade metaboliter. Beräkning och värdering av matematiska parametrar som beskriver farmakokinetiska och farmakodynamiska processer gås igenom för såväl vid enstaka dos som vid upprepad administrering. Vidare behandlas den teoretiska grunden för kliniska doseringsstrategier, orsaker till och hantering av individuell variation i läkemedelsomsättning samt hur dosanpassning kan genomföras till patienter med särskilda behov, såsom njur- eller leversjuka, barn och gamla. Vanligen förekommande läkemedelsinteraktioner behandlas och hur dessa bör värderas och hanteras för en optimal läkemedelsanvändning.

I en webbaserad, interaktiv, individuell uppgift genereras data genom en tänkt klinisk prövning med syfte att träna på och få förståelse för PK- och PD-parametrar. Dessa data skall värderas och presenteras skriftligt i form av en FASS-text och diskuteras muntligt i samband med ett slutseminarium.

Kursens avslutande del behandlar olika in vitro- och in vivo- metoder som används inom preklinisk läkemedelsforskning för att undersöka nya substansers farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaper. Under kursen diskuteras även vilka sådana egenskaper som eftersträvas för nya kandidatsubstanser.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, diskussionsseminarier, workshops samt självständigt utförda datalaborationer.

Obligatoriska moment: Kursstart, på förhand angivna seminarier, skriftlig inlämning samt muntlig examination.

Examination

Skriftlig tentamen och muntlig examination sker på senare del av kursen. För godkänd kurs krävs godkänd skriftlig tentamen (provkod), godkänt resultat på obligatoriska moment (provkod), inlämning (provkod) samt godkänd muntlig examination (provkod). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Varje student har rätt till sammanlagt sex provtillfällen.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som 3FB605 (Farmakokinetik) eller 3FB610 (Farmakokinetik) på grund av överlapp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin