Medie- och kommunikationsvetenskap B: Uppsats

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IV143

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IV143
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medie- och kommunikationsvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 18 december 2017
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

På kursen kan undervisning på svenska och engelska kombineras.

Behörighetskrav

15 hp medie- och kommunikationsvetenskap

Mål

Kursen MKV B/Uppsats syftar till att ge en grundläggande övning i vetenskapligt arbete. Detta sker genom att planera, genomföra och redovisa ett mindre vetenskapligt arbete inom mediestudier, kommunikationsstudier eller journalistikstudier.

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • visa fördjupade kunskaper inom någon del av mediestudier, kommunikationsstudier eller journalistikstudier,
  • visa viss förtrogenhet med aktuell forskning inom det valda studieområde som står i fokus för uppsatsarbetet,
  • visa grundläggande kunskaper i medie- och kommunikationsvetenskaplig metod av särskild relevans för det valda studieområdet.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • identifiera och formulera en för det valda studieområdet relevant frågeställning,
  • planera och med lämpliga metoder genomföra och rapportera ett enklare vetenskapligt arbete inom givna tidsramar,
  • presentera och diskutera egna och andras forskningsresultat, samt de argument som ligger till grund för dessa, såväl skriftligt som muntligt.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • kritiskt förhålla sig till val av studieobjekt, forskningsproblem, syfte och vetenskaplig metod i sin egen och andras undersökningar,
  • redogöra för hur etisk problematik har hanterats i uppsatsarbetet samt visa medvetenhet i sättet att förhålla sig till dessa etiska problem.

Innehåll

I kursen MKV B/Uppsats ges studenten möjlighet att fördjupa sig i en valfri frågeställning inom mediestudier, kommunikationsstudier eller journalistikstudier. Arbetet resulterar i en vetenskaplig uppsats. Planering, genomförande, rapportering och försvar av uppsatsen är kursens väsentliga innehåll.

Undervisning

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier samt grupphandledning. Uppsatsen skall även behandlas på ett avslutande uppsatsseminarium.

Examination

Bedömning sker primärt med utgångspunkt i den författade uppsatsen. Viss hänsyn tas också till opposition och försvar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin