Funktionell grammatik I

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN232

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LN232
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 20 januari 2017
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges inom Lingvistik B och som fristående kurs.

Behörighetskrav

Lingvistik I, 7,5 hp, eller Grammatik för språkteknologer, 7,5 hp, eller motsvarande

Mål

Utbildningen syftar till att ge kunskap om strukturell variation i mänskliga språk och om hur

syntaxen interagerar med semantik och pragmatik i ett grammatiskt perspektiv på språket. Kursens fokus ligger på grammatiska konstruktioner i enkla satser.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

- redogöra för innebörden i begreppet funktionell grammatik samt något om hur denna teoretiska inriktning skiljer sig från andra, främst den generativa,

- på en översiktlig och elementär nivå redogöra för strukturen hos semantisk-lexikala nätverk,

- definiera huvudordklasser utifrån syntaktiska, morfologiska och semantiska kriterier i ett för studenten tidigare okänt språk,

- förklara vad som menas med grammatikaliseringsprocesser, samt översiktligt förklara hur grammatikalisering av tempus-, aspekt-, negations- och kongruensmarkörer sker i språk,

- redogöra för förhållandet mellan semantiska roller och grammatiska relationer,

- redogöra för begreppen transitivitet och valens,

- analysera och redogöra för markering av grammatiska relationer hos både huvud- och

dependentmarkering i för studenten tidigare okända språk,

- förklara skillnaden mellan språk med fri och bunden ordföljd, samt förhållandet mellan ordföljden i satser och bundna morfem,

- definiera och redogöra för begreppen tempus, aspekt och modalitet, samt redogöra för skillnaden mellan aspekt och aktionsart,

- redogöra för begreppen perfektiv – imperfektiv

- redogöra för skillnaden mellan presupposition, realis och irrealis, och

- på en översiktlig och elementär nivå redogöra för skillnaden mellan logisk och språklig negation.

Innehåll

Funktionell grammatik som teoretisk inriktning. Lexikon, ord och morfem. Enkla och komplexa satser. Argumentstruktur. Verbklasser. Grammatiska relationer och markering. Ordföljd. Tempus, aspekt och modalitet. Negation.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Övergångsbestämmelser

Kursen ersätter den tidigare kursen Funktionell grammatik (5LN229) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin