Historisk lingvistik (avancerad nivå)

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5LN931

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LN931
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 2 juni 2017
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs. Den ingår dessutom som valfri delkurs i Lingvistik D.

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen med ett språkvetenskapligt ämne som huvudområde alternativt Lingvistik C.

Mål

Kursen syftar till att ge introduktion till språkförändring från ett historiskt perspektiv samt kännedom om viktigare teorier om språkförändringar.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

- beskriva skillnaderna mellan synkronisk och diakronisk lingvistik;

- översiktligt beskriva historisk lingvistik som ett område inom lingvistik och dess historiska utveckling;

- redogöra för huvudtyperna av språkförändring: (i) ljudförändring, (ii) grammatisk förändring,

(iii) förändringar i syntax, (iv) semantiska förändringar;

- resonera kring begreppet grammatikalisering;

- beskriva språkinterna kontra språkexterna språkförändringar, vad är ett lånord? vad kan lånas? varför lånar språk?;

- redogöra för de olika lingvistiska sätten att klassificera språk: Genetisk klassificiering, typologisk klassificering, areal klassificering;

- kritiskt reflektera över följande begrepp: den komparativa metoden, intern rekonstruktion;

- översiktligt redogöra för olika modeller av språkförändring: familjeträdsmodellen, vågmodellen, dialektmodellen, den generativa modellen;

- resonera kring förhållandet mellan areallingvistik och historisk lingvistik;

- kritiskt bedöma nyligen utkommen litteratur inom området historisk lingvistik;

- redogöra för metoder och teorier om att etablera undergrupper bland besläktade språk.

Innehåll

Kursen behandlar teorier i historisk-komparativ språkforskning och dess metoder såsom den komparativa metoden och intern rekonstruktion samt metodernas tillämplighet och räckvidd. Ljudförändringar och ljudlagsbegreppet. Form- och betydelseförändringar. Etymologi.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment: obligatorisk närvaro vid gruppövningstillfällen, hemuppgift, skriftlig tentamen samt muntlig och skriftlig rapport av eget fördjupat arbete.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin