Freds- och konfliktkunskap A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 2FK009

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FK009
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Freds- och konfliktkunskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 oktober 2017
Ansvarig institution
Institutionen för freds- och konfliktforskning

Allmänt

Kursen ges endast under höstterminen. Kursen kan ingå i Politices kandidatprogrammet, Samhällsvetarprogrammet, Kandidatprogrammet i fred och utveckling samt utnyttjas som fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna visa:

  • förmåga att identifiera centrala begrepp inom freds- och konfliktforskning
  • förmåga att redogöra för teoretiska huvudantaganden för orsaker, dynamik och lösning av väpnade konflikter – och att applicera dessa begrepp för att förklara orsakerna, dynamiken och lösningen av väpnad konflikt
  • förmåga att beskriva huvuddragen av typ och utveckling av konflikter inom och mellan stater från 1945 och framåt
  • förmåga att självständigt skriva en konfliktanalys, genom att innefatta och applicera ovan nämnda begrepp
  • förmåga att självständigt samla in data över väpnade konflikter och värdera dessa data genom att använda etablerad tillämpning av källkritik
  • förmåga att presentera teoretiska begrepp och empiriska forskningsresultat som en konfliktanalys i en vetenskaplig rapport och presentera analysen i ett seminarium
  • förmåga att förklara de centrala antagandena/förutsättningarna för huvudteorierna inom Internationella Relationer (IR) och för den s k utvidgade säkerhetsagendan och applicera dessa antaganden för att förklara aktörers säkerhetsbeteende
  • förmåga att tillsammans med en kollega utveckla ett konfliktscenario samt teoretiskt och empiriskt motivera scenariot i en skriftlig rapport
  • aktivt delta i seminariediskussioner samt presentera och försvara ett konfliktscenario i en seminariemiljö
  • självständigt skriva en uppgift/uppsats inom en avgränsad tidsram

Innehåll

Kursen består av fyra delar:

Moment 1. Introduktion till freds- och konfliktforskning (7,5 hp)

Moment 1 ger en introduktion till centrala problem och forskningsområden inom freds- och konfliktforskningen. Nyckelbegrepp som används för att förklara konflikters orsak, dynamik och lösning gås igenom och diskuteras.

Moment 2. Konfliktanalys (7,5 hp)

I moment 2 väljer studenterna en konflikt att analysera utifrån ett teoretiskt och konceptuellt ramverk som diskuterats i moment 1. Analysen presenteras i en vetenskaplig uppsats som ventileras på ett seminarium. Momentet innefattar även övningar i datainsamling och källkritik.

Moment 3. Fred och säkerhet i det internationella systemet (7,5 hp)

Moment 3 fokuserar på begreppet säkerhet och dess olika definitioner, som utvidgad säkerhetsagenda och militära och icke-militära hot. Tonvikten ligger på olika teoretiska perspektiv (huvudsakligen från litteraturen inom Internationella Relationer) och hur de kan förklara olika aktörers säkerhetspolitik.

Moment 4. Säkerhetsscenarioanalys (7,5 hp)

Säkerhetsscenarioanalysen i moment 4 består av en 20-sidig skriftlig uppgift som görs parvis. Uppgiftens syfte är att ge övning i att utföra en scenarioanalys av en möjlig konfliktutveckling inom en region, ett land eller mellan två stater. Analysen styrs av de teorier och begrepp som har gåtts igenom i tidigare moment. Den skrifitliga uppgiften presenteras och försvaras vid ett slutligt seminarium.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna hålls på engelska, men på seminarierna kan studenterna välja om de vill delta på engelska eller svenska.

Examination

Examination sker genom en skriftlig tentamen, en självständigt skriven konfliktanalys, obligatoriskt deltagande i seminarier och skriftliga seminarieuppgifter samt en scenarioanalys som skrivs tillsammans med en medstudent.

Betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd används.

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 50 % av momenten och Godkänd på de återstående 50 %. För att erhålla betyget Godkänd på hela kursen krävs minst Godkänd på alla moment.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin