Genomfunktion

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG322

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG322
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 23 oktober 2017
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

150 hp inklusive (1) 60 hp biologi och 30 hp kemi, eller (2) 60 hp kemi, inklusive Biokemi, 15 hp, och 30 hp biologi, inklusive 15 hp molekylärgenetik, samt i båda fallen någon av kurserna Mikrobiell genetik, Molekylärbiologi och genetik II, Molekylär cellbiologi, Populationsgenomik  och Genetisk och molekylär växtbiologi.

Mål

Kursens övergripande målsättning är att förmedla praktiska och teoretiska kunskaper om klassiska såväl som nya storskaliga metoder för molekylärbiologisk analys, samt att diskutera och utvärdera när och hur dessa metoder bäst används.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för och differentiera mellan olika nivåer av storskaliga och globala analyser, inom genomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik, metagenomik och systembiologi
  • redogöra för samt visa förståelse för användningen av ett brett spektrum av funktionsgenomiska metoder, och aktuell teknisk utveckling inom genomik och funktionsgenomik
  • föreslå och skissera lösningar till teoretiska och experimentella frågeställningar inom genomik och funktionsgenomik, med hjälp av så väl klassiska som nya tekniker
  • planera och genomföra ett mindre funktionsgenomiskt projekt, både teoretiskt och experimentellt
  • behandla och analysera storskaliga experimentella dataset, och presentera resultat och tolkningar på ett vetenskapligt stringent sätt
  • kritiskt granska forskningsrapporter och publikationer rörande genomik och funktionsgenomik, och kunna föreslå alternativa tolkningar och relevanta uppföljande experiment
  • identifiera och diskutera etiska aspekter av genetik och genomik.

Innehåll

Kursen omfattar de aktuella metoder som används för att analysera genom och genfunktion, från klassiska genetiska metoder till de senaste storskaliga metoderna. Fokus ligger på experimentell design och strategier för att välja mellan olika metoder. Ämnen som behandlas inkluderar genomik, metagenomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik and systembiologi, såväl som modellorganismer, metoder för geninaktivering och diskussioner om etiska aspekter av genetik och genomik. Aktuella exempel på utnyttjande och utveckling av funktionsgenomisk metodik inom modern bioteknik-industri ingår.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, litteraturprojekt, laborationer och studiebesök. Ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering förekommer på kursen.

Examination

Delkurser: Teori 8 hp; Laborationer 5 hp; Litteraturprojekt 2 hp

Teoridelen examineras genom ett skriftligt prov samt aktivt deltagande i seminarier och forskningsprojekt. Delkursen laborationer fordrar genomförda laborationer och skriftliga laborationsrapporter som följs upp med muntliga presentationer. Delkursen litteraturprojekt redovisas muntligen i form av en Powerpointpresentation.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin