Projekt och ledning

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG283

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TG283
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 mars 2018
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • förklara vad som karaktäriserar ett projekt och beskriva olika projektroller, metoder och dokumentation,
 • planera, leda, genomföra och dokumentera projekt, inklusive arbets- och styrgruppsmöten samt genomföra en intressentanalys,
 • presentera projekt muntligt och skriftligt,
 • identifiera och analysera den gruppdynamiska processen på individ- och gruppnivå samt diskutera gruppdynamikens betydelse för framgångsrika team,
 • beskriva och analysera sitt motiverande värdesystem samt sina lär- och konflikthanteringsstilar,
 • identifiera och analysera sin egen roll i projektgruppen,
 • beskriva olika organisationsformer samt identifiera och beskriva olika former av ledarskap, inklusive projektledarskap,
 • beskriva olika etiska förhållningssätt,
 • beskriva olika teorier om interpersonell kommunikation och ge konstruktiv feedback,
 • beskriva förbättringsarbete i olika organisationer,
 • förklara coachningens grunder samt reflektera över hur det är att bli coachad.

Innehåll

Olika projektmodeller, projektorganisation, mötesformer, dokumentation och projektplaner. Riskanalys, kravspecifikation, målformulering, intressentanalys, tidsplanläggning och aktivitetsnedbrytning. Agila projektmetoder. Skrivning av projektrapport. Etiska förhållningssätt. Projektarbete i grupp, projektledarskap ur ett individ- och grupperspektiv, interpersonell kommunikation, gruppdynamik, roller, konflikthantering och feedback. Projektledning. Förbättringsarbete. Organisations – och ledarskapsteori. Coachingens grunder. Att bli coachad.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier samt ett projektarbete som genomförs i grupp.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter i grupp och individuellt (6 hp), seminarier (3 hp) samt muntlig och skriftlig presentation av projektuppgiften, inklusive dokumentation av styrgruppsmöten (4 hp). Skriftligt prov (2 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG230 Projekt och ledning

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin