Folkhälsovetenskap A1

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 3FV367

Kod
3FV367
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Folkhälsovetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 6 mars 2018
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

• Identifiera och redogöra för faktorer av betydelse för den egna individens hälsa samt för folkhälsan

• Översiktligt beskriva folkhälsans utveckling i befolkningen nationellt och internationellt till idag

• Identifiera målgrupper och nivåer för folkhälsoarbete

• Identifiera och beskriva folkhälsoaktörer samt folkhälsomål för olika målgrupper

• Redogöra för områden där ojämlik hälsa råder samt beskriva olika sociala determinanter för hälsa samt

• Redogöra för kopplingen mellan diskriminering och hälsa

• Identifiera olika vetenskapliga metoder i folkhälsoarbete samt bedöma vetenskapliga artiklar

• Förstå hur man studerar risk för sjukdom

• Diskutera och reflektera folkhälsovetenskapliga områden såsom ohälsobeteenden i världen samt arbete utifrån olika folkhälsomål.

• Sammanställa kunskap och dela med sig av kunskap

• Planera och beskriva en plan för ett folkhälsoprojekt

Innehåll

• Folkhälsomål

• Folksjukdomar

• Levnadsvanor

• Faktorer för hälsa

• Delaktighet

• Målgrupper

• Genus

• Sociala determinanter

• Diskriminering

• Folkhälsoaktörer

• Epidemiologi

• Folkhälsa historiskt och internationellt

• Vetenskapliga metoder inom folkhälsa

• Olika strukturer och nivåer av folkhälsoarbete

• Folkhälsoprojekt

Undervisning

Nätbaserade föreläsningar, filmer och radioklipp, individuella inlämningsuppgifter, diskussioner via nätbaserat diskussionsforum, egen läsning samt informationssökning. All undervisning sker på distans.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter och test. Aktivt deltagande i diskussioner.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin