Utbildningens framväxt och villkor, förskollärare

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 4PE186

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
4PE186
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Pedagogik G1N, Utbildningssociologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 12 januari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan och ges inom förskollärarprogrammet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 a/6 a)

Mål

Kursen ger en överblick över utbildningssystemets historia, organisation och villkor samt förskolans och skolans värdegrund. Syftet är att studenten ska tillägna sig en förståelse för förskolans och skolans värdegrund och utbildningssystemet utformning i ett historiskt och sociologiskt perspektiv. Kursen syftar även till att ge insikter i sociala, könsrelaterade och etniska skillnaders strukturella betydelse inom utbildningssystemet.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och diskutera det svenska utbildningssystemets framväxt i relation till samhällets utveckling i ett internationellt perspektiv
 • beskriva utbildningssystemets aktuella struktur i Sverige och diskutera några centrala förklaringar till dess uppkomst och utformning
 • analysera och diskutera förskolans och skolans värdegrund i såväl ett historiskt som ett samtida perspektiv
 • redogöra för sociala, könsrelaterade och etniska skillnaders strukturella betydelse inom utbildningssystemet och diskutera dessa i relation till förskolans och skolans värdegrund
 • analysera och diskutera lärarkårernas och lärarutbildningarnas förändring i relation till utvecklingen på utbildningsområdet
 • kommunicera och diskutera kursinnehållet skriftligt med korrekt språklig form.

Innehåll

 • Utbildningssystemets historia, organisation och villkor
 • Förskolans och skolans värdegrund
 • Sociala, könsrelaterade och etniska skillnader i utbildningssystemet
 • Lärarkårernas och lärarutbildningarnas historiska utveckling
 • Akademiskt skrivande

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen eller PM och muntliga presentationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin