Att bruka jord, att skapa monument

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AR012

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5AR012
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Arkeologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 19 februari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • ge exempel på olika teorier kring introduktionen av jordbruk och husdjur i Skandinavien,
  • redogöra för ekonomier och samhällsformationer under neolitikum och bronsåldern i ett skandinaviskt/kontinentalt jämförande perspektiv,
  • redogöra för introduktionen av metaller till Skandinavien och dess kontinentala relationer,
  • identifiera periodtypiskt arkeologiskt källmaterial från neolitikum och bronsålder.

Innehåll

Kursen ger en översikt över introduktionen och etableringen av jordbruk och domesticering av husdjur i Skandinavien och hur samhällets organisation och materiella kultur förändras genom interna såväl som externa influenser. Uppkomsten av bronsålderns mer komplexa samhällsorganisationer diskuteras även i ett kontinentalt jämförande perspektiv. Kursen behandlar följande tre teman: 1) Teori och källor, 2) Samhällsutveckling , 3) Materiell kultur där studenterna också studerar ett arkeologiskt källmaterial.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examination sker löpande genom muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, dessutom genom skriftlig sals- eller hemtentamen. Examination på engelska kan förekomma.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Begränsning av rätten att ta med kursen i examen: Kursen får ej medtas i samma examen som Skandinaviens neolitikum och bronsålder 7,5 hp, kurskod 5AR602 eller Skandinaviens tidiga jordbrukssamhällen 7,5 hp, kurskod 5AR609. Kursen kan inte ingå i samma examen som Skandinavisk arkeologi A 30 hp, kurskod 5AR600.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin