Musikteori 2

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5MU137

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5MU137
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Musikvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 12 februari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för musikvetenskap

Behörighetskrav

Musikteori 1 eller motsvarande

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

- skriva ut ett generalbasackompanjemang efter generalbasnotation

- tillämpa funktionsanalys eller stegbeteckningar på dur/molltonal musik med avancerad harmonik

- tillämpa regler inom traditionell harmonilära i en fyrstämmig sats med avancerade ackord

- instrumentera för orkester på en elementär nivå med hjälp av anvisningar

- genomföra elementära strukturella analyser av musik från perioden 1500-1950 och kunna redogöra för detta skriftligt.

Innehåll

Kursen består av fem moment. Moment 1 (3 hp) behandlar generalbassats. I detta moment får studenten lära sig skriva ut generalbassats utifrån generalbasnotation. Moment 2 (2 hp) utgörs av harmonisk analys av musik med avancerad harmonik. Fokus ligger på harmonik i musik från 1800-talet där det exempelvis finns rikligt med tonartsutvikningar. Moment 3 (2 hp) behandlar traditionell harmonilära där fokus ligger på satser med avancerad harmonik. I moment 4 (2 hp) studeras grunderna i instrumentation där studenterna får göra uppgifter med hjälp av tydliga anvisningar. Moment 5 (6 hp) behandlar musikanalys. I detta moment lär sig studenten göra elementära strukturella analyser av musik från perioden 1500-1950.

Undervisning

På campuskursen utgörs undervisningen av föreläsningar och/eller grupplektioner samt övningar på dator. På distanskursen är undervisningen enbart webbaserad där viss personlig handledning kan ges.

Examination

Campuskursen examineras genom seminarieuppgifter och inlämningsuppgifter.

Distanskursen examineras löpande i form av inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin