Hälsofrämjande ledarskap

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FV371

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FV371
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Folkhälsovetenskap A1N, Vårdvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 12 december 2017
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Behörighetskrav

180 hp

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • stärka hälsokompetensen i det egna ledarskapet
 • kartlägga och analysera hälsa och förutsättningar för hälsa både hos ledare och medarbetare
 • tillämpa kunskaper om teorier och modeller för organisation och ledarskap relaterade till hälsa och ohälsa på arbetsplatser
 • identifiera såväl risk- som friskfaktorer på arbetsplatser
 • tillämpa kunskaper om hur man arbetar med både ett främjande och ett rehabiliterande fokusn
 • beskriva, förstå och tillämpa färdigheter i hälsofrämjande kommunikation
 • utforma och implementera åtgärder för att stärka hälsa och välbefinnande i organisationen
 • utvärdera hälsofrämjande åtgärder både ur ett process- och effektperspektiv

Innehåll

Kursen är uppdelad i fyra tematiska block:

 • Organisationsmodeller och ledarskapsteorier, målsättningsarbete, etik och värdegrunder
 • Hälsofrämjande åtgärder, hälsa och livsstil, stress, rehabilitering
 • Lagstiftning, systematiskt arbetsmiljöarbete och riskanalys, strategier för implementering och utvärdering av hälsofrämjande åtgärder
 • Kommunikation, grupprocesser och teamarbete, samtalsmetodik

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, och grupparbeten. Vissa undervisningsmoment kräver obligatorisk närvaro.

Examination

För godkänd kurs krävs aktivt deltagande i seminarier, godkända resultat på individuell skriftlig och muntlig examination. I examinationen används betygssättningen Godkänd och Underkänd. Samtliga ingående moment skall vara godkända för erhållande av godkänt slutbetyg.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter 3FV218 Hälsofrämjande ledarskap.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin