Molekylära mekanismer vid cancer

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3PA013

Kod
3PA013
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 11 december 2018
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighetskrav

180 hp från biologi-, biomedicin-, läkarprogram eller Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik, innehållande kurser i kemi och biokemi om 30 hp och i cell- och molekylärbiologi samt genetik om 30 hp eller motsvarande

Mål

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper om de molekylära mekanismer som bidrar till utveckling av cancer. Kursen ger studenterna kunskaper och verktyg att formulera relevanta vetenskapliga frågeställningar inom tumörbiologin. Kursen kommer också att ge en översikt över forskningsfronten inom cancerområdet samt syftar till att ge studenterna insikter i de avancerade metoder, teknologier och webbverktyg som används inom cancerforskningen.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • förklara de grundläggande egenskaper som särskiljer en tumörcell från en normal cell
  • förklara molekylära mekanismer för uppkomst och tillväxt av tumörer
  • redogöra för de viktigaste riskfaktorerna för carcinogenes och hur dessa är kopplade till de molekylära mekanismer som ligger bakom cancerutveckling
  • diskutera terapeutiska strategier som är inriktade mot tumörassocierade molekylära förändringar samt hur den nya genetiska och epigenetiska kunskapen kan användas kliniskt
  • använda bioinformatiska verktyg inom cancerforskning
  • analysera och formulera relevanta vetenskapliga frågeställningar inom tumörbiologi samt tillämpa ett etiskt och vetenskapligt förhållningssätt inom dessa.

Innehåll

Kursen fokuserar på mekanismer för uppkomst, progression, diagnos samt behandling av cancer. Kursen inleds med föreläsningar och demonstrationer inom allmän tumörlära och tumörklassifikation. Därefter följer djupodlande föreläsningar i cell- och molekylärbiologiska mekanismer viktiga för uppkomst och tillväxt av tumörer. Även kroppens immunförsvar mot cancer samt ärftlighetens betydelse för cancer kommer att diskuteras. Den aktuella kliniska diagnostiken och behandlingen av cancer kommer att presenteras, liksom möjliga framtida metoder och tekniker. Praktiska övningsmoment under kursen kan utgöras av laborationer och datorbaserade övningar. Seminarier tillsammans med forskare kommer att ge studenterna möjlighet att diskutera aktuella problemställningar inom cancerforskning under kursens gång.

Ämnen som behandlas under kursen:

Tumörbiologi och tumörklassifikation, tumörvirus, onkgener, tillväxtfaktorer och receptorer, cellsignalering, tumörsuppressorgener, epigenetiska mekanismer vid cancer, apoptos och cellcykelkontroll i tumörceller, carcinogenes, genomisk instabilitet, angiogenes, tumörimmunologi, cancerdiagnostik, cancerbehandling, aktuella och framtida cancerterapier, aktuella metoder och tekniker använda inom cancerdiagnostik och forskning.

Undervisning

Undervisningen ges på engelska i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier, laborationer, datorövningar samt andra teoretiska och praktiska moment såsom problemorienterande övningar och presentationer relaterade till aktuella forskningsområden.

Examination

Examination sker under kursens gång och vid slutet av kursen. För att kursen skall bedömas med betyget godkänd eller väl godkänd fordras att tentamen (eller liknande kunskapsprov) och seminarier samt skriftliga, muntliga och praktiska övningar bedömts godkända.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin