Polska I

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5PL000

Kod
5PL000
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Polska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 31 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Utbildningen syftar till att ge de första grunderna - med både praktisk och teoretisk inriktning - i polska språkets struktur.

Efter avslutad kurs ska studenten

* vara förtrogen med allmän grammatisk terminologi

* ha kunskap om grunderna i polska - med både praktisk och teoretisk inriktning.

Innehåll

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Nybörjarkurs I, 7,5 hp

Delkursen innehåller den allmänna grammatikens grunder och grammatisk terminologi samt grunderna i den polska form- och satsläran jämte ett basordförråd med uttalsträning.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

* känna till grunderna i den polska formläran

* kunna ett visst basordförråd

* ha ett acceptabelt uttal.

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och genom ett skriftligt prov i den allmänna grammatikens grunder (1 hp), ett muntligt prov i polskans alfabet och uttal (1 hp) samt ett skriftligt slutprov (5,5 hp).

Delkurs 2. Nybörjarkurs II, 7,5 hp

Delkursen innehåller en genomgång av polsk form- och satslära.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

* ha viss förmåga att översätta från svenska till polska och omvänt med inriktning på vardagsspråkets ordförråd

* ha viss förmåga att tala och uppfatta polska.

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och genom ett skriftligt slutprov.

Undervisning

Kursen är internetbaserad och består av ett antal virtuella lektioner som äger rum via universitetets lärplattform. Tillgång till internetansluten dator är därför nödvändig. Programvara och delar av kursmaterialet som hör till kursen kommer att finnas tillgängliga via Internet.

Examination

Studenterna visar resultatet av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga (se under varje delkurs). Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på båda delkurserna eller delkurs 2 Nybörjarkurs II.

På delkurser och delmoment om 1-2,5 hp tillämpas den tvågradiga betygsskalan Godkänd och Underkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin