Fotokemi

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB753

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB753
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp med 90 hp kemi och fysik, varav minst 60 hp kemi. Spektroskopi, 10 hp och Kemisk bindning med beräkningskemi, 10 hp, eller motsvarande rekommenderas. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva och förklara fotokemiska och fotofysiska processer och mekanismer med lämpliga teoretiska modeller och tillämpa etablerade experimentella metoder för undersökning av dessa processer.
  • beskriva exciterade tillstånds växelverkan med omgivningen och tillämpa teorier för fotoinducerad elektronöverföring och excitationsenergiöverföring
  • tillämpa kunskap om fotokemiska och fotofysiska processer och exciterade tillstånds reaktivitet för att förklara applikationer inom fotokemisk energiomvandling och andra utvalda frågeställningar

Innehåll

Exciterade tillstånd, radiativ och icke-radiativ deaktivering, potentialenergiytor, reaktionsdynamik, elektron- och energiöverföring, pericycliska reaktioner.

Utvalda tillämpningar inom t.ex.: solceller, fotokatalys och artificiell fotosyntes, naturlig fotosyntes och andra biologiska fotoprocesser, atmosfärskemi.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar, demonstrationer och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut, 8 hp. Laborationerna motsvarar 2 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin