Retorik för lärare

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LV083

Kod
5LV083
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Retorik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 29 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Allmänt

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen. Kursen är en fristående distanskurs på grundnivå, och kan ingå i lärarutbildningen, t.ex. inom ramen för Svenska 4. Kursplanen är fastställd av Litteraturvetenskapliga institutionens styrelse den 29 oktober 2018

Behörighetskrav

60 hp i ett ämne

Mål

Kursen har som syfte att ge en grundläggande teoretisk kännedom om retorikens didaktik ur ett kombinerat teoretiskt och praktiskt perspektiv.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

* översiktligt redogöra för retorikens didaktiska historia från antiken fram till modern tid

* visa förtrogenhet med några av retorikens centrala pedagogiska modeller och begrepp

* demonstrera förmåga att reflektera över dessa modellers möjligheter och begränsningar i samband med att dessa prövas praktiskt.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till retoriken som ett undervisningsämne. Den ger dels en överblick av retorisk didaktik ur ett historiskt perspektiv, dels ger den en genomgång av samtida modeller för retorikundervisning, grundade i den klassiska retoriken. Retorikens modeller för inlärning prövas och omsätts i praktiska övningar, och studenten får instrument för att utarbeta lektioner med retoriska övningar. Kurslitteraturen innefattar både aktuell forskning, handbokslitteratur och källtexter.

Undervisning

Undervisningen är nätbaserad och bygger på interaktion mellan medstudenter och mellan student och lärare. Såväl muntliga som skriftliga övningar/inlämningsuppgifter ingår.

Examination

Examination sker i form av obligatoriska chattar (eller motsvarande) och skriftliga inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin