Informationsutvinning II

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL460

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DL460
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive Informationsutvinning I och Databasteknik II. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara avancerade metoder för informationsutvinning ur stora datamängder, både i teori och i praktisk tillämpning
  • implementera och använda dessa metoder med lämpliga verktyg
  • utvärdera och jämföra olika metoders lämplighet, skalbarhet och effektivitet.

Innehåll

Avancerade metoder inom web-informationsutvinning och sökmotorer, spatial och temporal informationsutvinning såsom klusteranalys och avancerad klustring, strömbaserad informationsutvinning och sekventiell associationsanalys. Avancerad associationsanalys, metoder för storskalig informationsutvinning, introduktion till "outlier analysis", metoder för att bevara integritet vid informationsutvinning.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer och inlämningsuppgifter. Gästföreläsning

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp) och uppgifter som redovisas muntligt och skriftligt (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte räknas in i examen tillsammans med kursen Informationsutvinning (7,5 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin