Kommunal och industriell avloppsvattenrening

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1RT361

Kod
1RT361
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive Reglerteknik I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva och bedöma olika metoder för avloppsvattenrening
  • använda och tillämpa matematisk modellering för att analysera olika reningsprocesser
  • använda simuleringsverktyg för avloppsvattenrening och tolka och utvärdera resultaten
  • förklara de mikrobiologiska processerna i aeroba och anaeroba reningstekniker
  • använda reglertekniska metoder för att effektivisera processer för avloppsvattenreningen

Innehåll

Genomgång av olika reningsmetoder; mekaniska, biologiska och kemiska processer. Modellering och analys av bioreaktorer. Aktivslamprocessen. Sedimentering. Mikrobiologiska processer inklusive biologisk kväve- och fosforrening, anaeroba processer och anammoxprocessen. Dimensionering och driftoptimering av olika processlösningar. Tillämpningar av reglerteknik i reningsverk. Översikt av metoder för industriell avloppsvattenrening.

Studiebesök vid ett kommunalt reningsverk.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och inlämningsuppgifter. Studiebesök.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (3,5 hp). Inlämningsuppgift (1 hp). Laborationer och övriga obligatoriska moment (0,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen har till stor del överlappande innehåll med kursen Vattenreningsteknik (1TV361) och kan inte tillgodoräknas i en examen tillsammans med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin