Etik och folkhälsa

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FV377

Kod
3FV377
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Folkhälsovetenskap A1N, Vårdvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 19 december 2018
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Allmänt

Kursens mål är att ge kunskaper om de etiska teorier och begrepp som är särskilt tillämpliga för frågor om hur individens intressen skall vägas mot det allmänna folkhälsointresset.

Behörighetskrav

180 hp

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • presentera några centrala etiska teorier och principer som på olika sätt är relevanta för folkhälsoområdet
  • kritiskt analysera några olika etiska hållningar för en avvägning mellan individens och det allmännas intressen;
  • redogöra för och kritiskt diskutera de etiska problem som uppstår i samband med folkhälsopolitik
  • självständigt skriftligt formulera en sammanhängande argumentation i någon folkhälsoetisk fråga, på ett sådant sätt att inte enbart de deskriptiva inslagen presenteras utan också de värderingsmässiga utgångspunkterna blir tydliga.

Innehåll

Under kursen diskuteras olika typer av etiska frågeställningar som aktualiseras inom folkhälsoområdet. Bland annat berörs frågor relaterade till individens kontra samhällets ansvar för exempelvis livsstilsrelaterade sjukdomar, etiska aspekter av folkhälsokommunikation gällande exempelvis vaccination samt prioriteringar av samhällets resurser. Folkhälsoetiska frågor analyseras och diskuteras mot bakgrund av normativa etiska teorier samt bioetiska principer.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examinationen sker i form av gruppredovisning, seminarier, individuellt uppsatsskrivande samt opponering på en annan students uppsats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter 3FV209 Etik och folkhälsa.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin