Hållbar utveckling och CSR

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG242

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TG242
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 februari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för globala hållbarhetsutmaningar,
  • beskriva arbete med FNs hållbarhetsmål (Agenda 2030),
  • redogöra för begreppen hållbar utveckling, hållbarhet, företagens sociala ansvar (CSR) och socialt ansvar (SR), Triple Bottom Line och Creating Shared Value,
  • beskriva hållbarhetsrapportering enligt Global Reporting Initiative (GRI),
  • analysera en hållbarhetsrapport.

Innehåll

Planetens gränser och Agenda 2030. Drivkrafter för hållbar utveckling och hur dessa relaterar till organisationers ansvar. Olika sätt för

hållbarhetsrapportering och mätning. Exempel på förändringsarbete för ökad hållbarhet. Värdekedjor och processer. Triple Bottom Line. Creating Shared Value. Global Reporting Initiative.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och uppgifter.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter.

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin