Introduktion till ledarskap - kvalitet - förbättring

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG284

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TG284
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 februari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3b/3c eller Matematik C (områdesbehörighet A4/4)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • beskriva några vanliga arbetsuppgifter för en verksamhetsutvecklare och ge exempel på några lokala och nationella företag och organisationer där dessa förekommer,
  • identifiera och reflektera över etiska frågeställningar som rör potentiella yrkesroller,
  • skriva en enkel vetenskaplig rapport,
  • planera och genomföra en muntlig redovisning,
  • använda de datorsystem som krävs på de inledande kurserna inom utbildningen samt tillämpa de regler som gäller för att använda universitetets IT-system,
  • söka i bibliotekets databaser samt redogöra för lika villkor/lika behandling avseende olika diskrimineringsgrunder,
  • beskriva grunderna i vetenskapsteori.

Innehåll

Studieteknik. Information om den framtida yrkesrollen. Etiska frågeställningar kopplat till yrkesrollen, kvalitetsteknik och ledarskap. Universitetets datorsystem och nätverk samt etiska regler för användning av dessa. Introduktion till vanliga programvaror, såsom ordbehandlings- och kalkylprogram. Informationssökning. Rapportskrivning, referenshantering, plagiat, citeringar och muntlig presentation. Vetenskapsteori. Lika villkor/lika behandling avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, gästföreläsningar och datorlaborationer.

Examination

Skriftliga och muntliga redovisningar av inlämningsuppgifter (4 hp) samt aktivt deltagande i seminarium (1 hp).

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG280 Introduktion till ledarskap - kvalitet - förbättring.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin