Indologi D

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5JN401

Kod
5JN401
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Indologi G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 6 september 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Sanskrit A, Sanskrit B och minst 22,5 hp från Indologi C

Mål

Utbildningens syfte är att ge dels ytterligare breddade och fördjupade kunskaper i forn- och medelindiska språk och litteraturer samt äldre indisk kulturhistoria, dels viss erfarenhet av vetenskapligt arbete.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

* med viss säkerhet språkligt och innehållsligt analysera och interpretera texter på sanskrit, medelindiska eller vediska från olika genrer och perioder

* göra en djupare filologisk analys av texterna med beaktande av vetenskaplig speciallitteratur och relevanta kommentarverk

* författa en kandidatuppsats (15 hp) över en speciellt studerad fråga och därvid

med viss grad av självständighet genomföra en studie utifrån en forskningsanknuten frågeställning

planera (sätta upp mål, urskilja deluppgifter och disponera tidsramarna för) denna arbetsuppgift, följa denna plan och ta självständigt ansvar för deluppgifter

utifrån litteratursökning och -studier ge en översikt över forskningsläget vad gäller denna frågeställning

skriftligen presentera resultatet av denna studie i en akademiskt välstrukturerad uppsats, med en för professionella syften väl utformad språkbehandling

följa vedertagna formella konventioner vad gäller struktur och typografi och på ett korrekt sätt citera och referera källor samt skriva hänvisningar och referenser

muntligen presentera och diskutera en sådan studie för en publik av jämbördiga studenter

bedöma en studie och uppsats inom ämnesområdet på liknande nivå utifrån vad gäller dess frågeställning, resultat, argumentation och presentation

Innehåll

Kursen består av tre delkurser.

Delkurs 1: Textkurs i sanskrit, vediska eller medelindiskt språk, 7,5 p

Fördjupat studium av särskilda textsorter i respektive språk.

Delkurs 2: Valfri läskurs med anknytning till examensarbete, 7,5 p

Läsning av specialinriktade litterära eller vetenskapliga texter. Textkursen bör väljas i anslutning till specialarbetet inom ramen för Delkurs 3 samt i samråd med examinator.

Delkurs 3. Kandidatuppsats 15 hp

En uppsats, som behandlar något ämne inom Indologi, författas och diskuteras vid ett seminarium.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.

Kursen har följande examinerande moment:

dk 1: fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter;

dk 2: pm + muntlig presentation;

dk 3: självständigt arbete + muntlig presentation/diskussion, 15.0 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin