Objektorienterad programmering med Java

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DL028

Kod
1DL028
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Grundläggande programmering i ett imperativt språk, t.ex. C eller Python.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redovisa en detaljerad förståelse av centrala delar av programspråket Java, till exempel genom att i detalj förklara vad enkla program beräknar.
  • redovisa en översiktlig förståelse av

    programspråket Java, till exempel genom att lösa enkla programmeringsuppgifter.

  • redovisa en grundläggande förståelse för objekt-orienterad programmering (OOP), till exempel genom att förklara hur lite större programuppgifter kan lösas i OOP och resonera om olika lösningsalternativ.
  • redovisa en översiktlig inblick i Javas standardbibliotek, till exempel genom att skissa hur olika programmeringsproblem kan lösas med hjälp av standardbibliotek.

Innehåll

Programmering i Java. Språkets grunder, klassbegreppet, arv.

Standardbibliotek för datastrukturer, nätverkskommunikation och

grafiska användargränssnitt. Objektorienterad analys och

design. UML. Hjälpmedel för programutveckling.

Undervisning

Självstudier på hemorten med hjälp av instuderingsmaterial,

övningsuppgifter och laborationer. Kommunikation med handledare och

lärare med hjälp av datorer och datornät eller modem samt

telefon. Föreläsningar, seminarier och redovisningar ingår i de

sammankomster som anordnas på institutionen.

Examination

Kursen examineras med muntlig eller skriftlig tentamen och obligatoriska uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej räknas in i examen med Programmeringsteknik II (1TD720, 1TD721, 1TD722, 1TD770, 1TD772) och 1TD321 Objektorienterad programmering med C++.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin