Spektroskopi

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB750

Kod
1KB750
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 februari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp med 60 hp kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva materiens växelverkan med elektromagnetisk strålning och dess tillämpning i spektroskopin
  • tillämpa formalismer baserade på molekylers symmetri för att förutsäga spektroskopiska egenskaper
  • tolka mätresultat framtagna med de spektroskopiska metoder som diskuteras i kursen
  • välja lämpliga spektroskopiska metoder och tolka mätresultat för att lösa problem relaterade till kemiska föreningars struktur, renhet och koncentration och för att studera molekylers växelverkan

Innehåll

Generella spektroskopiska principer, instrumentella aspekter av specifika spektroskopiska metoder, spektroskopiska tillämpningar av molekylär symmetri.

Principer och tillämpningar av följande metoder: Elektronisk absorptions- och emissionsspektroskopi av atomer och molekyler, IR-spektroskopi, ljusspridning och Ramanspektroskopi, röntgenspektroskopi, NMR-spektroskopi, EPR-spektroskopi.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer. Projektarabete.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen (6 hp). Laborationerna/projektarabete (4 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin