Examensarbete i industriell teknik

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG277

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TG277
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

130 hp varav 65 hp industriell teknik, inklusive Förstudie för examensarbete i industriell teknik och Hållbar verksamhetsutveckling.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning,
  • självständigt identifiera, formulera och hantera frågeställningar samt analysera och utvärdera olika lösningar inom givna tidsramar,
  • kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
  • göra bedömningar med hänsyn till relevanta tekniska, vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
  • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper,
  • arbeta självständigt inom området för industriell teknik,
  • visa ett vetenskapligt förhållningssätt.

Innehåll

I examensarbetet skall studenten tillämpa kunskaper som har förvärvats under studietiden genom att självständigt behandla och redovisa en uppgift inom planerad tid med utgångspunkt i resultat från kursen Förstudie för examensarbete i industriell teknik. Uppgiften skall vara så vald att kunskaper från tidigare studier inom Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring kan tillämpas, breddas och fördjupas.

Undervisning

Självständigt forsknings- eller utvecklingsarbete, rapportskrivning, individuell handledning och seminarier.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av examensarbetet (se Övriga föreskrifter). Opposition på ett annat examensarbete (normalt inom samma program), alternativt en motsvarande uppgift definierad av examinator.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Riktlinjer för examensarbete finns tillgängliga på www.teknat.uu.se/.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin