Omvårdnad inom intensivvård 1

16,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3KR047

Kod
3KR047
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N, Vårdvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 8 maj 2019
Ansvarig institution
Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Allmänt

Kursen ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning mot intensivvård 60 hp och utgörs av teoretiska studier, klinisk/praktisk färdighetsträning samt verksamhetsförlagd utbildning.

Behörighetskrav

För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring. Inriktningen Ambulanssjukvård kräver dessutom minst B-körkort.

Mål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

-analysera och värdera kunskapsläget beträffande patienters och närståendes perspektiv, och omvårdnadshandlingar inom intensivvård

-analysera och värdera sin roll och sitt omvårdnadsansvar som specialistsjuksköterska inom intensivvård att göra patienten delaktig i sin vård för att uppnå en personcentrerad och säker vård

-analysera miljö och teknik kring patienter samt dess betydelse för patienter, närstående och omvårdnaden

-bedöma och möta patienters och närståendes behov av information och stöd för att uppnå personcentrerad vård

-genomföra och utvärdera omvårdnad och behandlingar samt förebygga komplikationer för att uppnå personcentrerad och säker vård

-använda medicinteknisk utrustning samt redogöra för säkerhetsföreskrifter och vidta adekvata säkerhetsåtgärder

-analysera, värdera och använda evidensbaserad omvårdnad inom specialiteten

-redogöra för fysiologiska och patofysiologiska processer vid olika sjukdomstillstånd och bedöma dessa relaterat till patienters hälsa samt omvårdnad och behandling

-analysera den egna värdegrunden för vårdande inklusive empatiska förmågan och professionella förhållningssättet

Innehåll

VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD

-aktuell omvårdnadsforskning samt vårdvetenskapliga teorier och begrepp

-personcentrerad vård

-specialistsjuksköterskans profession, kompetens och ansvarsområden inklusive lagar, författningar och förordningar

-teamarbete och ledarskap

-vårdpedagogik

-vårdmiljö

-vård i livets slutskede

-arbetsmiljö, medicinsk teknik och patientsäkerhet

-personcentrerad och evidensbaserad omvårdnad och medicinsk behandling av patienter vid varierande komplexa sjukdomstillstånd i samband med intensivvård inklusive klinisk status

-stora olyckor och katastrofer-konsekvenser för patienter och närstående samt specialistsjuksköterskans roll

-omvårdnad av patient i samband med noninvasiv och invasiv ventilation

MEDICINSK VETENSKAP

-patofysiologi och sjukdomslära

-Smärtbehandling och sedering

-farmakologiska och andra behandlingsprinciper inom intensivvård

-behandlingsprinciper vid blodförluster, vätske-, elektrolyt- och syra-basbalansrubbningar

-avancerad HLR

Undervisning

ARBETSFORMER

Föreläsningar, litteraturstudier, arbete i basgrupper, individuellt arbete, seminarier och webbaserad undervisning. Klinisk färdighetsträning samt verksamhetsförlagd utbildning.

OBLIGATORISKA MOMENT

Introduktion till kurs, obligatoriska föreläsningar, schemalagda basgruppsträffar, seminarier, klinisk färdighetsträning, verksamhetsförlagd utbildning, studieuppgifter med skriftlig redovisning och examination.

Examination

Examination sker kontinuerligt under kursens gång i form av skriftliga och muntliga uppgifter individuellt och i grupp samt examination av kliniska/praktiska färdigheter. Uppgifterna examineras under innevarande kurs utifrån de riktlinjer (datum och tidpunkt), som anges av kursledare/examinator. För examination av verksamhetsförlagd utbildning används bedömningsinstrumentet AssCe som stöd. Samtliga delmoment och skriftlig individuell sluttentamen skall vara godkända för att kursen som helhet ska betraktas som godkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Student som ej blivit godkänd under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har rätt att genomgå förnyad VFU en gång (Dnr 3579/98, 3651/98I). Tidpunkten bestäms i varje enskilt fall, utifrån när lärare och handledare inom klinisk verksamhet finns att tillgå, företrädesvis inom terminstid. VFU ges i samverkan med klinisk verksamhet, ledighet kan inte beviljas under denna period.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan vara förlagd även på kvällar/helger och pendling förekommer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin