Nationalekonomi B: Utvecklingsekonomi

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2NE675

Kod
2NE675
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Nationalekonomi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 14 maj 2019
Ansvarig institution
Nationalekonomiska institutionen

Behörighetskrav

Minst 15 hp från Nationalekonomi A

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • beskriva grunddragen av en utvecklingsekonomi
  • förklara skillnaderna mellan ekonomisk tillväxt och utveckling samt diskutera olika utvecklingsmått
  • verbalt och grafiskt förklara tillväxtteorier och samt diskutera deras brister i samband med u-länder
  • identifiera de grundläggande ekonomiska problemen i utvecklingsländer
  • kartlägga och utvärdera hur ekonomisk politik kan komma till rätta med olika utvecklingsproblem

Innehåll

Kursen börjar med en kort översikt över utvecklingsekonomiernas särdrag och presenterar olika mått som används för att mäta utvecklingen. Tillväxt kontra utveckling diskuteras. I kursen analyseras även olika tillväxtteorier, samt statens roll i utvecklingsprocessen, teoretiskt och historiskt. Resten av kursen behandlar särskilda utvecklingsfrågor: Vad menas med fattigdom och hur mäts det? Vad är sambandet mellan ekonomisk tillväxt, fattigdom och inkomstfördelning? Är den höga befolkningstillväxten ett allvarligt problem? Hur har utbildnings- och hälsotrenderna sett ut i utvecklingsländerna de senaste decennierna och hur ser ut de framtida utsikterna ut? Kommer utvecklingsländerna industrialisera sig på bekostnad av jordbruket? Vad menas med bistånd och globalisering, och är tillväxt hållbar?

Diskussionerna omfattar också ekonomisk politik som främjat eller förhindrat utvecklingen. Jordbrukspolitik, industripolitik och handelspolitik är några sådana exempel. Under kursen används åtskilliga exempel från utvecklingsländer i Asien, Afrika och Latinamerika för att bättre belysa olika aspekter av utvecklingsfrågan.

Undervisning

Undervisningen är på engelska. Den består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Betygsgraderna för kursen är Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Examinationen består av två moment. Moment 1: en skriftlig tentamen (4 högskolepoäng). Moment 2: aktivt seminariedeltagande och inlämningsuppgift (3,5 högskolepoäng). Betygsgraderna för moment 1 är Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd. Betygsgraderna för moment 2 är Godkänd och Underkänd.

Varje delmoment inrapporteras separat. Ett sammanfattningsbetyg på hela kursen om 7,5 högskolepoäng ges när samtliga delmoment är avklarade. För betyget Godkänd krävs godkänt resultat på samtliga moment. För betyget Väl godkänd krävs Väl godkänd på moment 1 och Godkänd på moment 2.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin