Människa-datorinteraktion: Interaktionsdesign för webben

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2IV173

Kod
2IV173
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Människa-datorinteraktion A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 23 maj 2019
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp och 15 hp människa-datorinteraktion på avancerad nivå. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • beskriva några enkla projektledningssystem och resonera om deras styrkor och svagheter,
 • beskriva vad tjänstedesign och interaktionsdesign för webben innebär och redogöra för relaterade designteorier,
 • diskutera olika designval utifrån designteorier,
 • nyanserat och djupgående redogöra för olika perspektiv på designteorier,
 • redogöra för och diskutera webbtjänsters inneboende beteenden och flöden.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • använda enklare projektledningssystem för att genomföra ett grupprojekt,
 • tillämpa kunskaper i programmering och förståelse för webbtjänsters inneboende beteenden och flöden för att skapa tjänstedesign och interaktionsdesign,
 • göra välmotiverade designval i sitt skapande av tjänste- och interaktionsdesignlösningar.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • resonera om konsekvenser av och styrkor och svagheter med olika val av projektledningssystem,
 • resonera kring för- och nackdelar samt konsekvenser av olika designval,
 • resonera kring kvalitéer hos olika tekniska lösningar utifrån teorier om tjänste- och interaktionsdesign,
 • sätta webbtjänster och systems beteenden och flöden i ett sammanhang och resonera kring detta.

Innehåll

Kursen syftar till att ge studenterna kunskap kring skärmbaserad tjänste- och interaktionsdesign, med fokus på webben. Kursen lär ut förståelse för design av interaktion i enskilda gränssnitt, men också hur detta behöver förhålla sig till design av större system där många olika användare med olika roller använder samma system. I kursen får studenterna lära sig enklare programkod. Kursen sätter fokus på såväl den programmerade tjänsten som på design för individers och gruppers användning av tjänsten.

Studenterna ska också, i projektform med hjälp av projektledningssystem, konkret använda dessa kunskaper för att skapa egna interaktions- och tjänstedesignlösningar samt reflektera kring designval, användarupplevelser och processer kopplat till detta

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, workshops och projektarbete i grupp.

Examination

Seminarier, projektarbete och skriftlig inlämningsuppgift.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin