Indologi: självständigt arbete

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5JN707

Kod
5JN707
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Indologi A1E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 19 december 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges inom Masterprogram i språk samt som fristående kurs.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med indologi som huvudområde.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten har uppnått avsevärd förtrogenhet med ett tematiskt eller språkligt ämnesomårde, samt kunna:

  • självständigt genomföra en undersökning inom indisk språk- eller litteraturvetenskap,
  • självständigt formulera relevanta frågeställningar och problem och därvid uppvisa förmåga till teoretisk och metodisk reflektion,
  • samla in, ordna och analysera ett relevant material,
  • söka, kritiskt bedöma, bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till primär- och sekundärlitteratur,
  • förhålla sig till kritik och kommentarer på sådant sätt att kvaliteten på examensprojektet förbättras,
  • på ett stilistiskt adekvat sätt skriftligt presentera den genomförda undersökningen,
  • försvara det egna arbetet och konstruktivt opponera på andras arbeten.

Innehåll

Studenten skriver ett självständigt arbete över ett tema inom indisk språk- eller litteraturvetenskap. I den mån arbetet har direkt anknytning till texter på huvudspråket kan även kulturhistoriska ämnen tillåtas. Det självständiga arbetet ska stå i relation till de kunskaper och färdigheter som i övrigt förvärvats inom masterutbildningen. Det ska ge studenten god kunskap om hur man söker vetenskapliga fakta, hur man prövar vetenskapliga hypoteser och om hur man planerar, genomför och redovisar ett vetenskapligt arbete samt såväl teoretisk som filologisk fördjupning inom minst ett indiskt språk.

Det färdiga examensarbetet ska redovisas i form av en uppsats om 30-40 sidor författad på engelska eller svenska. Såväl innehållsmässigt som formellt ska arbetet visa prov på viss akademisk självständighet och tillämpning av vetenskaplig metodik. I nära anslutning till pågående forskning inom det valda ämnet görs sökning, studier och sammanfattning av vetenskaplig litteratur, praktiskt/filologiskt arbete med textmaterial och sammanställning och kritisk analys av resultat samt muntlig och skriftlig redovisning. Handledare utses i särskild ordning. Ämnesval görs i samråd med denne.

Undervisning

Undervisning ges i form av seminarier samt enskild handledning.

Examination

Kursen examineras genom en granskning av det självständiga arbetet, normalt i samband med ett oppositionsseminarium där den studerande försvarar sitt arbete. Den studerande ska normalt även opponera på en annan students framlagda examensarbete. Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på graden av självständighet under arbetet. Dessutom tas hänsyn till genomförandet av opposition och försvar. Vid bedömningen av uppsatsen tas särskild hänsyn till graden av akribi, logisk framställning, primärmaterialets urval och relevans, språklig/filologisk kompetens, teorimedvetenhet, användning av vetenskaplig metod samt referens till sekundärlitteratur.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin