Introduktionskurs i nordkurdiska (kurmanji)

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KD122

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KD122
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 19 december 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten minst kunna:

  • redogöra för kurmanji-dialektens utbredning och ställning inom de kurdiska dialekterna och nyiranska språken,
  • beskriva huvuddragen i kurmanji-kurdiskans ortografi (skriftsystem), fonologi (ljudstruktur) och elementära morfosyntax (form- och satslära) med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi,
  • läsa enkla texter på kurmanji med ett begripligt uttal,
  • översätta elementära texter till svenska,
  • ta ut satsdelar och analysera ordformer i elementära texter med hjälp av lexikon,
  • diskutera problematiken rörande mångspråkighet, språkstandardisering och frågan om nationalspråk,
  • kortfattat redogöra för den historiska utvecklingen i kurdisktalande områden i Främre Orienten från 1500-talet och framåt samt för de konsekvenser politiska gränsdragningar har fått för det kurdiska språket.

Examination

Kunskapskontroll sker genom hemtentamen av realiadelen samt skriftligt prov på språkdelen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin