Latinsk prosa och poesi från senare romersk tid

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5LA811

Kod
5LA811
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Latin A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 december 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs och inom Masterprogram i språk.

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen med latin som huvudområde.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om den latinska prosan och poesin från antikens senare århundraden (ca. 200-ca. 600 e.Kr.).

Efter genomgången utbildning förväntas studenten

- ha god kunskap om och kunna redogöra språkutvecklingen under den aktuella perioden och företeelser av det slaget som förekommer i olika typer av texter, t.ex. litterära och icke-litterära, under den aktuella perioden;

- ha god litteraturhistorisk överblick och kunna redogöra för huvuddragen i den litteratur som skapades under de aktuella 400 åren;

- ha god kunskap om och kunna redogöra för de lästa författarnas liv och litterära produktion mot bakgrund av den samtida historiska och kulturella utvecklingen.

Innehåll

Studium av ca. 150 sidor prosa och 600 vers poesi. Av de ca. 150 sidorna prosa bör minst 20 vara hämtade från var och en av följande författare: Egeria, Ammianus Marcellinus, Augustinus och Boethius. De 600 versen poesi bör vara hämtade både från såväl kristna, som t.ex. Prudentius, som från icke-kristna författare, som t.ex. Claudianus. Texterna väljs i samråd med examinator och alla texter läses med kommentarer. Texterna studeras såväl ur språkhistorisk som ur historisk och litterär synvinkel.

Undervisning

Undervisning ges i mån av resurser. I övrigt läses litteraturen på egen hand med hjälp av kommentarer.

Examination

Kunskapskontroll sker genom muntligt prov vid delkursens slut.

För studerande som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

Student som underkänts i visst prov tre gånger har rätt att få antingen annan examinator eller annan examinationsform.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursens innehåll överlappar helt kursen 5LA806 Senare romersk prosa och poesi och får inte tas med i examen tillsammans med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin