Lingvistik: självständigt arbete, magisteruppsats

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5LN149

Kod
5LN149
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik A1E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 20 december 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Kandidatexamen inklusive 90 hp lingvistik.

Mål

Studenten ska genomföra en empirisk studie inom lingvistik, som

  • visar förmåga att kritisk, självständigt och kreativt identifiera och formulera en vetenskaplig frågeställning med relevans inom området,
  • visar fördjupad teori- och metodkunskap inom det specifika ämnet inom lingvistik som arbetet omfattar,
  • visar förmåga att planera och genomföra ett vetenskapligt forskningsarbete inom givna tidsramar,
  • visar förmåga att skriftligt klart redogöra för en vetenskaplig undersökning enligt givna mallar och med användande av fackterminologi,
  • visar förmåga att muntligt diskutera ett annat vetenskapligt arbete på motsvarande nivå, och
  • visar förmåga att muntligt presentera och försvara det egna arbetet enligt gängse normer.

Innehåll

Kursen består av ett självständigt arbete i form av en uppsats, som redovisar ett studium av ett urval av vetenskaplig litteratur och en genomförd empirisk undersökning.

Det specifika ämnet för det självständiga arbetet bestäms i samråd med kursansvarig och handledare. Endast uppsatsämne för vilka handledning kan erbjudas godkännes.

Undervisning

Undervisning ges i form av handledning. Denna handledning kan genomföras såväl individuellt som i grupp.

Examination

Examination sker i form av ventilering och försvar av den egna uppsatsen om ca 30-60 sidor, samt opposition av annan uppsats. Formen för det senare kan variera beroende på om aktuella uppsatser finns tillgängliga. Uppsatsen skrivs på engelska eller svenska. Ventilering sker på engelska eller svenska. Efter ventilering har studenten en med examinator överenskommen tid (normalt två-tre veckor) att inkomma med en slutversion av det självständiga arbetet, där de synpunkter som inkommit vid ventilering kunnat beaktas.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin