Syntaktisk parsning (avancerad nivå)

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5LN713

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LN713
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Språkteknologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 december 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen kan ges inom masterprogrammet i språkteknologi och som fristående kurs.

Behörighetskrav

Kandidatexamen samt (1) 60 hp språkteknologi/datorlingvistik, eller (2) 60 hp datavetenskap, eller (3) 60 hp i något språkvetenskapligt ämne, 7,5 hp programmering och 7,5 hp logik/diskret matematik. Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter avslutad kurs skall en student för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

  1. förklara de standardmässiga modeller och algoritmer som används i konstituent- och dependensparsning;
  2. implementera och utvärdera någon av dessa metoder;
  3. kritiskt granska vetenskapliga publikationer inom området syntaktisk parsning;
  4. utforma, evaluera eller teoretiskt analysera den syntaktiska komponenten i ett språkteknologiskt system,

med en viss grad av självständighet och med uppvisad förmåga att klart formulera och kritiskt diskutera metodologiska antaganden och att presentera resultaten på ett professionellt adekvat sätt.

Innehåll

Se målen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer under handledning.

Examination

Kunskapskontroll sker genom en serie av inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin