Didaktikens traditioner

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 4PE065

Kod
4PE065
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 5 december 2019
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ges inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap. Den kan också ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom didaktikens kunskapsområden och forskningstraditioner, som grund för kritisk granskning och analys av utbildning och undervisning.

Efter avslutad kurs ska den studerande med hög grad av självständighet kunna:

  • identifiera, diskutera och kritiskt granska centrala traditioner inom didaktik, inklusive ämnesdidaktik
  • kritiskt granska och analysera utbildning utifrån olika perspektiv på undervisning, lärande och lärares profession
  • identifiera, analysera och kritiskt granska värden och normer i undervisningens innehåll

Innehåll

  • den svenska didaktikens framväxt och traditioner i jämförelse med det internationella fältet
  • nutida nationell och internationell forskning inom didaktik
  • undervisning, lärande och lärares profession utifrån olika teoretiska och utbildningsfilosofiska perspektiv

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom muntliga och/eller skriftliga uppgifter. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin