Praktisk danska

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5NS114

Kod
5NS114
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 26 november 2019
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Danska 1, 7,5 hp, eller Nordens språk, särskilt danska och norska, 7,5 hp, eller Grannspråken i Norden, särskilt danska och norska, 7,5 hp, eller Danska och norska 7,5 hp, eller motsvarande

Mål

Efter kursen ska studenten visa kännedom om och praktiskt kunna tillämpa kunskaper om danskt språkbruk i skrift och tal (grammatik, ortografi, ordförråd, uttal) på en färdighetsnivå enligt nedan.

Studenten ska kunna

  • Tillgodogöra sig huvudinnehållet av talad danska som det framstår i radio och TV-program med relativt långsamt och tydligt tal
  • Tillgodogöra sig innehållet i språkvetenskapliga texter på danska om olika aspekter av danskt språkbruk
  • Läsa upp en text på danska med korrekt standarddanskt uttal utan förberedelse, samtala på danska om ämnen av personligt intresse eller generella vardagliga ämnen utan förberedelse, muntligt referera samt kommentera ett danskt radioprogram med förberedelse
  • Skriva enkla och sammanhängande texter samt personliga brev om vardagliga företeelser på danska med ett språk som är huvudsakligen korrekt när det gäller grammatik, ordförråd, ortografi och stilnivå (med hjälpmedel)

Efter genomgången kurs har studenten språkfärdigheter som på Europeiska rådets gemensamma europeiska referensram för språk, (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) motsvarar: Hörförståelse: B1; läsförståelse: B2; muntlig språkfärdighet: B1; skrifligt språkfärdighet: B1.

Innehåll

Kursen är en språkfärdighetskurs i danska där förmågan att förstå, tala och skriva danska tränas. Kursen syftar till att ge kunskaper i danskans grammatik, ordförråd, språkbruk och uttal, samt goda praktiska färdigheter av danska i tal och skrift.

Undervisning

Undervisningen ges i form av genomgångar av kurslitteratur om danskt språkbruk och praktiska tillämpningar i form av övningar i muntlig och skriftlig språkfärdighet samt hör- och läsförståelse. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer.

Examination

Skriftligt och/eller muntligt prov.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov tre gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsförm.

Övriga föreskrifter

Kursen är inte relevant för studenter med danska som modersmål.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin