Ungas identitetsformering i det multietniska samhället

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 4PE152

Kod
4PE152
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Barn- och ungdomsvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 21 april 2020
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den ges även som programkurs inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

  • redogöra för olika teoretiska perspektiv på identitetsformeringsprocesser,
  • identifiera centrala samhälleliga processer som möjliggör och villkorar identitetsformering bland ungdomar i ett multietniskt samhälle,
  • genomföra självständiga kritiska analyser av samhälleliga fenomen kopplade till ungdomars identitetsprocesser i det samtida Sverige, genom att tillämpa teoretiska och analytiska begrepp och tankegångar som hämtas ur kursens litteratur.

Innehåll

Kursen behandlar:

  • teorier och perspektiv som är centrala för att förstå etnicitetens och rasifieringens betydelse i samhället
  • teorier och analytiska begrepp om ungdomars identitetsformeringar i ett multietniskt samhälle
  • nutida processer av rasifiering och etnifiering
  • ungdomars olika strategier när det gäller etnisk identifikation

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras skriftligt. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övergångsbestämmelser

Kursen ersätter den tidigare kursen Ungas identitetsformering i det mångkulturella samhället (4PE064) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin