Samtalsanalys (avancerad nivå)

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5NS225

Kod
5NS225
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 7 september 2020
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs och kan ingå som del i en master- eller magisterexamen.

Behörighetskrav

120 hp varav 90 hp med successiv fördjupning i ett ämne

Mål

Den studerande skall efter avslutad kurs:

  • kunna uppvisa kunskap om samtalsanalytisk terminologi och transkriptionskonventioner samt identifiera samtalsanalytiska fenomen i transkriberade exempel
  • kunna uppvisa fördjupad kunskap om aktuell forskning kring olika samtalsanalytiska teman såsom exempelvis turtagning, preferensorganisation och berättande
  • kunna uppvisa kunskap om grundläggande aspekter av etiklagstiftningen för forskning som behandlar känsliga personuppgifter
  • kunna genomföra och presentera analys av avgränsade fenomen i svenskspråkig empiri med förankring i relevanta delar av de forskningsresultat som presenteras på kursen
  • kunna värdera samtalsanalysens möjligheter och begränsningar i förhållande till andra angränsande teoritraditioner.

Innehåll

Kursen är inriktad på den tradition inom samtalsanalysen som omnämns Conversation Analysis (CA). Kursen behandlar samtalsanalysens historik och vetenskapliga grunder, dess centrala teoretiska perspektiv och metodologi. I kursen ingår övningar som omfattar hela forskningprocessen från urval av empiri, förhandling om tillträde, inspelning och transkription till analys av sociala praktiker och handlingar.

Undervisning

Kursen genomförs i form av föreläsningar, muntliga redovisningar individuellt och i grupp samt datasessioner.

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter kopplade till kursens olika teman samt obligatoriskt deltagande i datasessioner. Obligatorisk närvaro i samtliga schemlagda lektionpass med löpande examination.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättett och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin