Vindkraft - vindresurser

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1GV197

Kod
1GV197
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vindkraftsprojektering G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • hitta och värdera information om vindresurser
  • identifiera och teoretiskt beskriva meteorologiska företeelser som påverkar vinden
  • redogöra för och värdera olika vindmätningsmetoder för inhämtning och analys av vinddata
  • beskriva och diskutera olika vindenergiberäkningsmetoders modellering av fysiska parametrar
  • analysera och redogöra för begränsningar, möjligheter och känslighet i beräknings- och vindmätningsmetoder

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande vindresurskunskap. Detta innefattar för området tillämpad meteorologi, begreppet vindenergi, användandet av vindresurskartor samt micrositing för bedömning av vindresursen. Vidare studeras olika vindenergiberäkningsmetoder samt vindmätningstekniker som används för att beräkna och bedöma vindresursen. Studenten analyserar och diskuterar möjligheter och begränsningar vid bedömning av vindresurser genom uppskattning utifrån meteorologiska förutsättningar, vindmätnings- och beräkningsmetoder.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad utbildning. Inlämningsuppgifter lämnas in i e-klassrummet och studenten får personlig återkoppling från läraren. Diskussionsforum finns tillgängligt.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter och foruminlägg (6 hp) samt skriftlig hemtenta (1,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej ingå i samma examen som 1GV077, Vindkraft - energi 1 eller 1GV124 Vindkraft -vindresurser.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin