Sociologisk metod och analys

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 4PE259

Kod
4PE259
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Sociologi G1F, Utbildningssociologi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 8 december 2020
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen är en fortsättningskurs på grundnivå och utgör högskolepoäng 46-60 i sociologi, samt 46-60 i utbildningssociologi. Kurserna Sociologisk teori, 15 hp och Sociologisk metod och analys, 15 hp motsvarar tillsammans högskolepoäng 31-60 i huvudområdena Sociologi och Utbildningssociologi.

Behörighetskrav

Minst 22,5 hp från Sociologi och socialpsykologi A och minst 22,5 hp från Utbildningssociologi A

Mål

Kursen syftar till att studenten fördjupar de kunskaper som tillägnats på A-nivå genom att mer utförligt tillämpa olika forskningsmetoder och olika metodologiska perspektiv.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt reflektera över metodval och datainsamlingsmetoder och sätta in dessa i ett vetenskapsteoretiskt sammanhang
 • välja och värdera metod och tillvägagångssätt för att besvara en egenhändigt formulerad frågeställning
 • planera och genomföra olika former av datainsamling
 • analysera olika typer av data med hjälp av relevanta analysmetoder
 • presentera egna analyser och diskutera metodologiska frågor skriftligen och muntligen
 • reflektera över forskningsetiska aspekter av olika metoder och datainsamlingstekniker

Innehåll

Kursen har följande huvudsakliga innehåll:

 • Skisserande av sociologiska undersökningar
 • Centrala metodologiska perspektiv
 • Förhållande mellan teori och metod
 • Tillämpningsövningar i insamling och analys av olika empiriska material, såväl kvalitativa som kvantitativa
 • Grundläggande forskningsetiska principer
 • Vetenskapsteori och sociologi
 • Författande av kortare forskningsrapporter

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och handledning. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och/eller muntliga prov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som Sociologi B 30 hp och Utbildningssociologi B 30 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin