Statistik och prediktion inom läkemedelsområdet

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3FB607

Kod
3FB607
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 20 oktober 2020
Ansvarig institution
Institutionen för farmaci

Behörighetskrav

Professionell utveckling 1: Apotekare - samhällets läkemedelsexpert,

Allmän och organisk kemi med läkemedelsinriktning,

Farmaceutisk cellbiologi,

Modulen "Säkerhet och dokumentation" från Professionell utveckling 2: Apotekare - vetenskaplig metodik och kommunikation

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande statistiska termer och begrepp
  • använda grafisk presentation med läges-, spridnings-, och osäkerhetsmått
  • beskriva och tillämpa olika typer av sannolikhetsfördelningar
  • redogöra för olika typer av studiedesign för både interventionsstudier och observationsstudier samt utföra parametriska och icke-parametriska tester med observationer från dessa studier
  • redogöra för typ I-fel, typ II-fel samt teststyrka
  • redogöra för hur studiedesign kan påverka utfallet av en studie
  • utföra modellanpassning (både linjär och icke-linjär) på givna data och värdera resultaten
  • utföra och värdera modellprediktioner av olika studiedesigner och experimentella data
  • redovisa resultat från projektarbete såväl skriftligt som muntligt på god svenska.

Innehåll

Kursen ska ge kunskap och färdigheter i statistik med fokus på olika statistiska metoder/modeller som är vanligt förekommande inom läkemedelsområdet. Detta inkluderar sannolikhetsfördelningar (variabilitetsbegrepp, normal-, t-, binomial- samt "chi-squared"-fördelningar), studiedesign (bland annat, skillnaden mellan interventionsstudier och observationsstudier, stickprovsberäkning, teststyrka, typ I-fel och typ II-fel), konfidensintervall, parametriska och icke-parametriska tester för parallella grupper och parvisa observationer, variansanalys, regression (linjär regression samt icke-linjär regression) och prediktion från regressionsmodeller. Kursen är tillämpad med exempel inom regression/prediktion från institutionerna för farmaci, farmaceutisk biovetenskap samt läkemedelskemi.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, seminarier, workshops och projektarbete. Beroende på projekt, kan projektarbete ske gruppvis och/eller individuellt, men skriftlig redovisning av projektarbete skall ske individuellt.

Obligatoriska moment: muntlig och skriftlig redovisning av projektarbeten.

Examination

Skriftlig tentamen sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs, förutom godkänd tentamen (provkod), godkänt resultat på muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete (provkoder). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som 3FC010, Matematik och statistik för läkemedelsområdet, på grund av överlapp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin