Kazakiska

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5TU132

Kod
5TU132
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Turkiska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 15 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Mål

Kursens syfte är att ge en översikt över kazakiskans särdrag inom den turkiska språkfamiljen, kazakiskans ljud-, form- och satslära samt grundläggande färdigheter i läsning och översättning av kazakiska och att använda kazakiskans skriftsystem.

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

kunskap och förståelse

 • översiktligt redogöra för kazakiskans särdrag inom den turkiska språkfamiljen
 • beskriva huvuddragen i kazakisk ljud- och formlära
 • beskriva morfofonologiska regler i kazakiska
 • läsa upp elementära texter på kazakiska med ett begripligt uttal

färdighet och förmåga

 • använda det kazakiska skriftsystemet
 • bilda böjningsformer av kazakiska substantiv, pronomina, adjektiv och verb
 • använda enklare kazakiska grammatiska konstruktioner
 • identifiera ordklasser och analysera ordformer i valda elementära texter på kazakiska
 • översätta enkla kazakiska texter

värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över typologiska likheter och olikheter mellan kazakiska och engelska/svenska.

Innehåll

Kursen ger en inledning till kazakiskans skriftsystem, grammatik samt grundläggande färdigheter i praktisk språkanvändning. Kursen ger en översikt över kazakiskans särdrag inom den turkiska språkfamiljen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kursen har två examinerande moment:

 1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter
 2. avslutande skriftlig hemuppgift. 

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin