Osmanska

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5TU134

Kod
5TU134
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Turkiska språk G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 15 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Turkiska språk 1, 30 hp, och minst 22,5 hp från Turkiska språk 2

Mål

Kursen syftar till att ge en introduktion till osmanska texter med arabisk skrift.

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

kunskap och förståelse

  • beskriva det osmanska skriftsystemet
  • beskriva huvuddragen i osmansk grammatik
  • beskriva grammatiska och lexikala skillnader mellan osmanska och turkietturkiska

färdighet och förmåga

  • läsa och transkribera enkla osmanska texter skrivna med arabisk skrift
  • analysera texternas språk och innehåll med lingvistiska metoder
  • översätta texterna till svenska

värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt reflektera över osmansk litteratur som kulturarv i Turkiet.

Innehåll

Läsning, analys och översättning av osmanska texter med arabisk skrift. Jämförande analys mellan osmanska och turkietturkiska.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kursen har två examinerande moment:

  1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter
  2. avslutande skriftlig hemuppgift.

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin