Turkfolkens historia

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5TU135

Kod
5TU135
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Turkiska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 15 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i turkfolkens politiska historia samt regionernas kulturella, sociala och ekonomiska förhållanden.

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

kunskap och förståelse

 • översiktligt beskriva de tidiga turkfolken i Asien och Europa under förislamisk tid
 • översiktligt beskriva de nomadiska imperiernas utveckling och deras förhållande till den närliggande bofasta civilisationen
 • översiktligt beskriva turkfolkens historiska utveckling under mongolerna
 • översiktligt beskriva den historiska och politiska utvecklingen i Centralasien i förhållande till andra politiska formationer i regionen
 • lista huvudlinjerna i det osmanska rikets utveckling under dess tidiga perioder
 • översiktligt beskriva den politiska utvecklingen under det osmanska rikets senare perioder
 • översiktligt beskriva republiken Turkiets grundande och utveckling under dess tidiga perioder
 • lista huvudlinjerna i den politiska och sociala situationen i republiken Turkiet
 • ge exempel på de turkiska folkens kristianisering och islamisering

färdighet och förmåga

 • planera och genomföra en mindre uppgift
 • söka, samla och analysera olika typer av texter relaterade till turkfolkens historia, kultur och samhällsutveckling
 • skriva sammanhängande akademiska texter
 • använda ett adekvat referenssystem

värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt värdera och problematisera olika perspektiv på historiska fenomen och processer som framförs i kurslitteraturen
 • jämföra historiska skeenden med samtida händelser.

Innehåll

Kursen omfattar studier i turkfolkens tidiga och moderna politiska historia samt genomgång av regionernas kulturella, sociala och ekonomiska förhållanden. Därtill ges en grundläggande introduktion till historievetenskaplig metod. Kursen innehåller också träning i generiska färdigheter som att skriva koherent akademisk text samt kritiskt tänkande.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kursen har två examinerande moment:

 1. ett PM
 2. nätbaserat skriftligt slutprov. 

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2. Betygsskalan för moment 1 är U-G. Betygsskalan för moment 2 är U-G-VG.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin