Turkiska språk 4

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5TU416

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5TU416
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Turkiska språk G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 15 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Turkiska språk 1, 30 hp, Turkiska språk 2, 30 hp, och minst 22,5 hp från Turkiska språk 3 eller Turkiska språk 3A

Mål

Kursen syftar till att ge en introduktion till litteraturvetenskaplig teori och grundläggande färdigheter i ett valbart turkiskt språk annat än turkietturkiska. Vidare syftar kursen till att ge studenten förmåga att självständigt genomföra och presentera en forskningsanknuten undersökning av ett forskningsämne rörande turkiska språk eller litteraturer.

Delkurs 1: Litteraturvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk 7,5 hp

Kursen avser att ge en teoretisk och metodisk förberedelse för examensarbete med filologisk inriktning i någon av regionerna Mellanöstern, Central-, Öst- och Sydasien med tillämpning av relevant teori på litteratur och medier.

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • översiktligt redogöra för litteraturvetenskapliga teorier
 • på ett grundläggande sätt tillämpa en litteraturvetenskaplig teori
 • översiktligt redogöra för teori och metod för textedition
 • ge ett grundläggande exempel på hur en textedition kan utföras
 • översiktligt redogöra för teori och metod för medieanalys
 • genomföra en grundläggande textanalys. 

Delkurs 2: valbart turkiskt språk 7,5 hp (en kurs som ges innevarande termin)

För kursmål, se respektive kursplan:

 • Uzbekiska 7,5 hp (5TU139)
 • Azerbajdzjanska 7,5 hp (5TU131)
 • Uiguriska 7,5 hp (5TU138)
 • Kazakiska 7,5 hp (5TU132) 

Delkurs 3: Examensarbete för kandidatsexamen 15 hp

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • genomföra en empirisk eller rent teoretisk studie utifrån en språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig frågeställning med anknytning till vald inriktning
 • dra egna slutsatser och argumentera för dessa utifrån empiriska data och andras ståndpunkter
 • planera arbetsuppgift, följa plan och självständigt ansvara för deluppgifter
 • finna för uppgiften relevant och lämplig litteratur, samt läsa in och göra korrekta referat av denna litteratur
 • presentera resultatet i ett självständigt arbete strukturerad utifrån frågeställningen, resultatet och den stödjande argumentationen
 • muntligen ventilera, försvara och diskutera sitt arbete med opponent vid ett seminarium
 • muntligen opponera på ett självständigt arbete inom ämnesområdet på liknande nivå vad gäller dess frågeställning, resultat, argumentation och presentation.

Innehåll

Delkurs 1: Litteraturvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till filologiska studier i litteratur och medier. Litteraturvetenskaplig teori och teori och metod för tolkning av texter och textedition tillämpas på litteratur och massmedietexter. Ett genusteoretiskt perspektiv anläggs där det är relevant.

Delkurs 2: valbart turkiskt språk 7,5 hp (en kurs som ges innevarande termin)

 • Uzbekiska 7,5 hp (5TU139)
 • Azerbajdzjanska 7,5 hp (5TU131)
 • Uiguriska 7,5 hp (5TU138)
 • Kazakiska 7,5 hp (5TU132) 

Delkurs 3: Examensarbete för kandidatsexamen 15 hp

Studenten genomför ett självständigt arbete i form av en empirisk eller rent teoretisk studie utifrån en språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig frågeställning.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen. Examensarbetet genomförs under ledning av en handledare, som lämnar närmare anvisningar.

Examination

Delkurs 1: Litteraturvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk 7,5 hp

Kursen tenteras genom inlämningsuppgifter och en salsskrivning på den gemensamma kurslitteraturen som består av ca 500 sidor teorilitteraturtext.

Delkurs 2: valbart turkiskt språk 7,5 hp (en kurs som ges innevarande termin)

För examination, se respektive kursplan:

 • Uzbekiska 7,5 hp (5TU139)
 • Azerbajdzjanska 7,5 hp (5TU131)
 • Uiguriska 7,5 hp (5TU138)
 • Kazakiska 7,5 hp (5TU132) 

Delkurs 3: Examensarbete för kandidatexamen 15 hp

Examination sker i form av ventilering och försvar av den egna uppsatsen, samt opposition av annan students uppsats. Om annan uppsats inte finns tillgänglig kan opposition utbytas mot uppgift (skriftlig eller muntlig) i form av kritisk sammanfattning av forskningsartikel. Uppsatsen skrivs på engelska eller svenska. Ventilering sker på engelska eller svenska. Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på graden av självständighet under arbetet. Dessutom tas hänsyn till genomförandet av opposition och försvar.

För betyget G på hela kursen krävs G på samtliga moment. För betyget VG på hela kursen krävs dessutom att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med kursen Litteraturvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk 7,5 hp (5AA018), ej heller tillsammans med den kurs som har valts som delkurs 2, d.v.s. någon av kurserna Uzbekiska 7,5 hp (5TU139), Azerbajdzjanska 7,5 hp (5TU131), Uiguriska 7,5 hp (5TU138), Kazakiska 7,5 hp (5TU132).

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin